· Convocat el XVI Concurs Càtedra Blanca de València ETSA-UPV, Símbol de la Identitat d’una Escola.

L’objecte d’aquesta convocatòria és dissenyar una peça en formigó blanc o acolorit que aspire a ser un símbol de la identitat de l’Escola d’Arquitectura de la UPV. Una peça que es constituïsca com a imatge representativa d’aquest col·lectiu i així puga ser emprada en diverses situacions, com ara en cerimònies acadèmiques, lliuraments de premis, trobades entre escoles universitàries, oferint-se com a obsequi commemoratiu.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries així com participar tots els i les alumnes de la Universitat Politècnica de València, matriculats en alguna assignatura de les diferents titulacions de la UPV.

Les bases reguladores les podreu trobar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Càtedra Blanca València, https://www.upv.es/catedrablanca/2019%20XVI%20Concurso%20s%C3%ADmbolo%20ETSA-CAT_BLANCA.pdf

La quantia dels premis d’aquesta convocatòria és:
– Un primer premi de 1.800 euros
– Un segon premi de 900 euros
– Un tercer premi de 500 euros

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 28 de març.


· Convocats els premis 2019 a treballs de final de grau Càtedra Aitex per al curs 2018-2019.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’un premi als alumnes de la Universitat Politècnica de València – UPV, que desenrotllen un treball final de grau (d’ara en avant TFG) temes relacionat amb el sector tèxtil, bé des d’un punt de vista tecnològic, de disseny, de gestió, organització, logística, economia, etc.

Podran participar: alumnes de la UPV que complisquen les condicions següents:
– Estar matriculats en el curs 2018-2019 del TFG de qualsevol de
les titulacions oferides en la Universitat Politècnica de València.
– Defendre el TFG amb anterioritat al 30 de setembre de 2019.
– Realitzar un TFG relacionat amb el sector tèxtil.
– Aprovar el TFG

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les podreu trobar ací, https://catedraaitex.webs.upv.es/

La quantia d’aquests premis és la següent:
1r premi de 2.000 euros
2n premi de 1.000 euros
3er premi de 500 euros.
La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2019.


· Convocades i establertes les bases reguladores del VI Premi d’Igualtat de la Facultat d’Economia

L’objecte d’aquest premi és promoure la igualtat de gènere en les xarxes socials.

Els i les beneficiàries d’aquest premi seran estudiants i estudiantes, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS), adscrits a la Facultat d’Economia durant el curs acadèmic 2018-2019.

Les bases reguladores d’aquest premí, les podeu consultar en el següent enllaç, https://www.uv.es/econdocs/Igualdad/18_19/resolucion_bases_VIpremioigualdad

La quantia s’estableix un primer premi de 300 euros i dos accèssits de 100 euros. El premi podrà declarar-se desert

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de març de 2019.


El pla de mobilitat té per objectiu fomentar la mobilitat transnacional i millorar el nivell d’ocupabilitat entre els jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de garantia Juvenil.
El termini de vigència de la present convocatòria és des de l’11/02/2019 fins al 31/07/2019 o bé, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària.
Les estances internacionals en pràctiques es duran a terme al llarg del 2019 i tindran una durada mínima de tres mesos i màxima d’uns 6 mesos.
Els i les joves seleccionades per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses del viatge i manutenció durant la seua estada, al llarg del termini de formació en l’estranger i finançarà com a màxim estances de tres mesos.
Les ajudes econòmiques depenen del país de destí i s’establiran segons el grup al qual pertany el país d’acollida. Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d’accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil al llarg del termini de l’estança.
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra que puga concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d’aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.
Els requisits per optar a aquesta convocatòria són, amb caràcter general:
1.- Estar dóna’t d’alta i ser beneficiari, en estat Actiu, del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2.- Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud segons el model proporcionat en l’Annex I d’aquesta Convocatòria.
3.- Tindre entre 18 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud
4.- Tindre un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l’estranger igual o superior a un nivell B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR per les seues sigles en anglés)
5.- Excepcionalment es podran admetre sol·licituds de jóvens amb un nivell d’idioma inferior sempre i quant, aquest aporte una carta firmada per un responsable de l’empresa d’acollida, en la qual manifeste que el nivell d’idioma del jove és suficient.
6.- No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel FSE o la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.
7.- Aportar empresa per a la realització de les pràctiques, mitjançant una carta d’acceptació de l’empresa d’acollida, o bé, un contracte laboral en algun país de la UE.
Com a requisits addicionals:
8.- Carta de Motivació cap al Pla de Mobilitat i l’estança internacional en la Unió Europea. En ella s’explicaran els motius pels quals es vol realitzar la mobilitat i l’objectiu de realitzar-la.
9.- Càmera València valorarà estar en possessió de titulació en relació amb la pràctica demandada.

Per a més informació https://www.camaravalencia.com/va-es/empleo/pagines/plan-de-movilidad.aspx


· Es convoquen les beques del Programa Meridies-Cooperació per a la participació de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València – UPV, en projectes de cooperació al desenvolupament en països d’Àfrica i Llatinoamèrica. 

Els i les beneficiàries d’aquestes han d’estar matriculats en una titulació de la UPV de grau o màster oficial, durant el període en el qual se sol·licita i en què es gaudeix de l’ajuda.  Queda exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) o d’intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, etc.), així com el que haja gaudit en anys anteriors d’una beca de mobilitat del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPV en qualsevol de les seues modalitats.

La finalitat d’aquestes és fomentar la solidaritat i els valors de cooperació  al desenvolupament entre l’alumnat i el personal docent.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza l’1 de març de 2019 a les 14.00.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790412normalc.html


· Es convoquen les beques del Programa de cooperació al desenvolupament, destinades a fomentar la participació de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València – UPV, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.

Els i les beneficiàries d’aquestes han d’estar matriculats en una titulació de la UPV de grau o màster oficial durant el període en el qual se sol·licita i que es gaudeix l’ajuda. Les ajudes són per a la realització de treballs o projectes final de grau, treballs o projectes final de carrera, tesines i treballs finals de màster o pràctiques curriculars de titulacions oficials de la UPV (sempre que les pràctiques estiguen contemplades en el pla d’estudis oficial). Queda exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) i d’intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, etc.).

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme en institucions vinculades al sistema de cooperació internacional (ONGD, organismes internacionals, universitats, etc.). Les activitats es desenvoluparan en països amb un Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix, o amb les poblacions més vulnerables d’altres estats amb desigualtats internes.

Aquesta sol·licitud consta de dos terminis per a la seua presentació: el primer termini finalitza el 5 de març de 2019 a les 14 hores i el segon termini finalitza el 2 de maig de 2019 a les 14 hores.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en, http://www.upv.es/entidades/CCD/menu_urlc.html?/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0806317.pdf


· Es convoquen les “Beques Santander Erasmus” per a estudiants de la Universitat Politècnica de València. 

El Programa Beques Santander Erasmus 2019-2020 està dirigit a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València participant en el programa Erasmus + amb fins d’estudis durant el curs 2019-2020.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les pots trobar ací, http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/1064419normalc.html.

La quantia d’aquestes beques estarà repartida en tres tipus diferents:

– 2 beques per un import de 3.200 euros cadascuna
– 76 beques per un import de 500 euros cadascuna
– 114 beques per un import de 150 euros cadascuna

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 28 de febrer de 2019.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en, http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/1064419normalc.html.


· Es convoquen les beques SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya). 

Els requisits per poder optar a aquesta beca s’ha de complir:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2018
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2018-2019.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d’un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2019/2020 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2018-2019 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l’escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Per a realitzar la tramitació d’aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar al portal web de la universitat on s’estiguen cursant els estudis, a continuació deixem els enllaços per a tramitar dita convocatòria en les Universitats Públiques del País Valencià:

 • http://www.upv.es/entidades/OPII/noticia_1063509c.html
 • https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-sicue/estudiants-uv/informacio-general-1285862211833.html
 • http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/sicue/
 • https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=30996&pCategoria=9

El termini per a presentar la sol·licitud per aquesta convocatòria independentment de la universitat on s’estiga cursant estudis, finalitza el 13 de març de 2019.


Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda a l’hora de tramitar qualsevol d’aquestes beques, pots ficar-te en contacte amb nosaltres telefonant al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32. També ens pots enviar un missatge a les nostres xarxes socials, whatsapp o al correu conselljoventut@gmail.com


Convocades beques per a la realització de pràctiques de formació en Lingüística Aplicada i Informàtica (AVL).

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de les següents beques de pràctiques de formació en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua – AVL:
– 1 beca d’Informàtica
– 6 beques de Lingüística Aplicada

El termini per a presentar d’aquesta sol·licitud finalitzarà el 22 de març de 2019. Per tal de presentar-la, s’haurà d’anar al Registre General de l’AVL, situat a l’avinguda de la Constitució, 284, 46019 València (monestir de Sant Miquel dels Reis), o s’han de tramitar per qualsevol de les formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’haurà d’emplenar els models ajustats adjunts a la resolució d’aquesta convocatòria (adjuntada més avall).

La durada d’aquestes beques, comprén des de la data que fixe l’acord d’adjudicació fins als 31 de desembre de 2020.

Per a més informació, entreu en aquest enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=1HY9cstbgm86Yv3TtqZT2cxKLmV2fbKWwjyT1TFrHJWpDrZ5WTXM!-575075225!1550593435716?id_proc=17156


Convocades 255 beques del programa “Beques Santander Erasmus” per a estades de mobilitat en estudis de grau per al curs 2019-2020. 

Els beneficiaris d’aquestes beques seràn els i les estudiants matriculats a la Universitat de València en estudis oficials de Grau en el curs 2018/2019 que tinguen concedida una estada de mobilitat en la convocatòria Erasmus Estudis de Grau de la Universitat de València en el curs 2019/2020.

La quantia d’aquestes beques, queda divida en  dos beques de 3.200 euros; 101 beques de 500 euros; 152 beques de 150 euros cadascuna.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 28 de febrer de 2019.

Per a més informació, entreu en aquest enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/18/pdf/2019_1428.pdf


La Generalitat Valenciana ha presentat el programa d’ajudes al lloguer per a joves, amb l’objectiu d’afavorir l’accés a habitatges en lloguer, així com per a facilitar el primer accés als joves. Aquestes ajudes estan destinades a totes les persones amb contracte de lloguer que complisquen el límit de preu de lloguer i unes condicions d’ingressos.

· Termini de la convocatòria: El termini per presentar aquest tràmit finalitza el pròxim 8 de març  de 2019.

· Què se subvenciona?: Els rebuts de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

· Quantia: En aquesta convocatòria, els sol·licitants podran adquirir fins al 50% de la renda de lloguer. Excepcionalment podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.


La sol·licitud d’aquesta ajuda es pot tramitar bé de forma telemàtica o bé de forma presencial. En tots dos casos, la tramitació s’ha de realitzar seguint les instruccions de la pàgina web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Si aquesta sol·licitud es realitza telemàticament però no es disposa de certificat digital, és necessari presentar el justificant i la sol·licitud generada, impresa i signada per la persona que ho sol·licita, juntament amb la documentació requerida per la convocatòria, preferentment en els registres d’entrada dels serveis  territorials.

És obligatòria, ja que també hi ha una convocatòria general, seleccionar a l’hora de tramitar aquesta subvenció, la línia d’ajuda, Ajudes a joves per al lloguer d’habitatge.

Per a més informació, podeu accedir al

web de la GVA, http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-per-a-joves-2019

Si sou majors de 35 anys, també podeu sol·licitar Ajudes al lloguer, mitjançant aquesta convocatòria, http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019


L’Institut Valencià de la Joventut ofereix places a les entitats locals del País Valencià dins del programa Campaments d’Estiu, dirigit a joves entre 12 i 17 anys, amb la finalitat de facilitar-los l’elaboració de programes d’oci educatiu, en què es promoguen hàbits de vida saludables i activitats de temps lliure educatiu, per a trencar, si escau, dinàmiques de desigualtat.

Són places en activitats d’oci educatiu i inclusiu que es duen a terme en albergs de la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes, a les quals poden tindre accés tots els col·lectius, a fi de promoure la participació i l’intercanvi d’experiències, i també fomentar al màxim els espais de trobada i de debat.

Enguany s’ofereixen en dues modalitats:

La modalitat A – ENTITATS LOCALS 

Podran participar en aquesta convocatòria totes les entitats locals del País Valencià que vulguen gestionar la participació de joves del seu àmbit territorial en les activitats del programa Campaments d’Estiu.

Termini de presentació de sol·licituds
Es podran presentar sol·licituds des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a l’1 de març de 2019.


La modalitat B – JOVES

Podran participar en aquesta convocatòria els i les joves que reunisquen els següents requisits:
1. Ser residents a la Comunitat Valenciana.
2. Que el primer dia de l’activitat tinguen l’edat mínima i que no
superen l’edat màxima que, per a cada activitat, es detalla en l’annex VI.
3. Altres requisits especificats en les fitxes de les activitats.

Sol·licituds i sorteig
1. Les persones interessades podran presentar la sol·licitud en un imprés normalitzat, l’annex IV, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i fins a l’1 de març de 2019, a través dels mitjans següents:
a) Les sol·licituds es presentaran, preferentment, per via telemàtica en el Registre Electrònic de l’IVAJ, a través de: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19276
b) O de forma presencial, en el Registre General de l’IVAJ, carrer de l’Hospital, 11, 46001 València, o en els registres de les unitats Territorials de l’IVAJ a Alacant, Rambla de Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant; a Castelló, carrer dels Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana, o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Només es podrà presentar una sol·licitud i en aquesta s’indicarà per ordre de preferència fins un màxim de dues activitats, incloses en l’annex VI, cas de fer més d’una sol·licitud, només es considerarà vàlida l’última registrada.
4.3. Sols es podrà adjudicar una plaça per persona. No obstant això,
en el cas que queden places vacants fins a 20 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es podrà sol·licitar una altra plaça.

 

Per a més informació: http://www.ivaj.gva.es/va/campamentos-de-verano