· Bases reguladores de la convocatòria d’ajudes Drac Estiu 2019, per a estudiantes i estudiants de la Universitat Politècnica de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d’universitat.

Beneficiaris/Beneficiaries
Podran participar els estudiants de grau, màster i doctorat matriculats en titulacions oficials de la Universitat Politècnica de València durant el curs 2018-2019.
Els estudiants de Grau hauran de tindre un mínim de 45 crèdits aprovats al final del termini de sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins l’1 de juny de 2019.

Per a conéixer més informació, així com les bases reguladores entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/21/pdf/2019_5125.pdf


· Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenvolupament en la Direcció General de Cooperació i Solidaritat.

Beneficiaris/Beneficiaries

Podran optar a l’obtenció d’una de les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones sol·licitants que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els requisits establits en la convocatòria.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitt Valenciana (DOGV núm. 8555, de 24.05.2019).

Data d’inici: 25/05/2019
Data de fi: 13/06/2019

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/21/pdf/2019_5125.pdf


· Convocatòria per a la realització de proves dirigides a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Beneficiaris/Beneficiaries

Podran participar les persones que reunisquen algun dels requisits que s’estableixen en aquesta convocatòria:
1. Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
2. Estar inclòs en una borsa de treball docent.
3. Les persones que no reunisquen els requisits anteriors, però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d’ingrés en els diversos cossos docents.

Els requisits s’han de complir abans de la finalització del termini d’inscripció.

Termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de maig al 9 de juny de 2019, els dos inclosos.

2. Només es considerarà la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.

3. Qualsevol informació omesa per la pe

rsona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l’efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17602


· Es convoquen quatre beques d’i

niciació a la investigació a càrrec del projecte «técnicas de imagen en tejidos biológicos mediante luz estructurada y detección integrada» 

Beneficiaris/Beneficiaries

Estudiantat matriculat en el curs acadè

mic 2018/2019 en el Grau de Física, que haja superat almenys el 50 % dels crèdits de la titulació. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb permís de residència o d’estudis a Espanya i la documentació identificativa en vigor, en el moment de la incorporació a la beca.

Termini de presentació

El termini de presentació finalitza el pròxim 3 de juny

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/24/pdf/2019_5218.pdf

Convocatòries pròximes a tancament de termini

· Convocatòria de 12 beques per a la realització de pràctiques professionals, en matèria de protocol en el Gabinet del president, de la Presidència de la Generalitat i en les conselleries o organismes dependents, durant l’exercici 2019 i 2020

Beneficiaris/Beneficiaries

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 de maig

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18525

 


Des del CLJO hem decidit participar de la campanya #LaClaudelVot, organitzada pel Consell Valencià de la Joventut, la qual es va iniciar arran de les eleccions estatals i valencianes del passat 28A. Amb motiu de les eleccions municipals i europees del proper 26M, des del CLJO hem analitzat els diferents programes electorals de les formacions polítiques que opten a l’alcaldia d’Ontinyent. Ací vos deixem les diferents temàtiques que hem analitzat:

a) Reconeixement d’un Sistema Públic de Polítiques Integrals de Joventut de les Polítiques de Joventut:
Fa referència a una regidoria específica de joventut?
Fa referència al desenvolupament de polítiques o plans de joventut?
Fa referència a inversions específiques en polítiques de joventut?
Fa referència a personal específic de polítiques de joventut?
Fa menció específica al Consell Local de la Joventut com l’espai legítim amb el qual treballar el desenvolupament de les polítiques de joventut?
b
) Joventut preparada
Fa referència expressa a la xarxa llibres?
Fa referència a accions específiques per a la reducció efectiva de la taxa d’abandonament escolar o de segona oportunitat?
Reconeix l’associacionisme estudiantil?
Fa referència a projectes de ciutat educadora o l’apertura d’esais fora d’horari?
Fa referència a la coordinació d’accions entre l’educació formal i la no formal? (entrada d’enttats juvenils als centres)
c) Joventut emancipada amb dignitat i autonomia:
Fa referència a les polítiques d’ocupació jove: Garantia Juvenil, mesures pròpies per al foment de l’ocupació jove?
Exposa accions específiques per a lluita contra la precarietat laboral juvenil (temporalitat, subocupació)? (formació, campanyes…)
Inclou mesures específiques per a impulsar l’orientació individual d’inserció a les persones joves?
Es recullen accions específiques per a facilitar l’accés a l’habitatge de la població juvenil?
Fa referència a l’orientació en matèria educativa o d’emancipació?
Fa referència, a la intermediació de l’administració publica en matèria d’habitatge?
d
) Joventut amb llibertat de moviment:
Recull actuacions o mesures per a facilitar la mobilitat juvenil (transport)?
Fa referència a la mobilitat sostenible? (bici, patinets, etc.)
S’estableixen actuacions específiques per a connectar les poblacions amb les escoles?
Es fan referència a programes de mobilitat nocturna per a joves?
e
) Joventut en igualtat d’oportunitats:
Fa referència al Pacte Contra la Violència Masclista?
Compta amb referències o mesures per al foment de la coeducació i l’educació en igualtat?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu LGTBI?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu de persones amb discapacitat?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu de persones migrants, realitzades o d’altres cultures a la predominant?
f
) Joventut saludable:
Es fa referència a accions específiques per a la promoció d’un estil de vida actiu i d’accions per a la promoció d’hàbits de vida saludable?
Proposen alguna mesura per a lluitar contra les addiccions i conductes de risc de la joventut? (ludopatia, tecnologies, drogues…)
Proposen alguna mesura per a promoure la salut emocional en l’adolescència i la joventut?
g
) Joventut que participa:
Recull, explícitament, el seu suport al Consell Local de la Joventut?
Fa referència a la gestió o cogestió d’espais i equipaments juvenils?
Fa referència a la dotació de recursos econòmics a les entitats juvenils?
Fa referència a la cessió d’espais a les entitats juvenils?
Fa referència a un registre d’entitats juvenils actualitzat?
Fa referència al reconeixement de competències adquirides al voluntariat?
Fa referència al foment del voluntariat juvenil?
h
) Joventut amb accés a la cultura i a un oci alternatiu:
Recull accions per la col·laboració del col·lectiu juvenil en l’elaboració de polítiques i agendes culturals?
Fa referència a línies d’ajudes específiques per a joves creadors culturals?
Estableix mesures per a l’accés a la cultura per part de les persones joves?
Estableix programes d’oci alternatiu saludable?
Es fa referència a la promoció del valencià entre el col·lectiu juvenil?

L’obtenció de la puntuació s’ha obtingut de la següent forma:

“Per cada indicador, s’escriu un 1 en el cas que es complisca i un 0 en el cas que no. La graella fa el sumatori i calcula el total.
Quan un programa polític compte amb la totalitat o més de la meitat dels indicadors d’un objectiu, rebrà una cara verda simbolitzant que compleix amb les polítiques de joventut en aquest objectiu. Quan compte amb la meitat o menys de la meitat, una cara taronja representant que no arreplega totes les mesures. Quan tinguen 1 o cap indicador, rebrà una cara roja, representant que no donen suficient importància a les polítiques de joventut en el seu programa en eixe objectiu.
Per considerar la valoració dels diferents indicadors de cada apartat ha d’haver-hi una referència específica al programa analitzat.
Encara que és molt possible que al programa electoral apareguen mesures similars adreçades a la població en el seu conjunt, amb aquesta anàlisi es valora la rellevància especial que es dóna a la joventut com a col·lectiu diferenciat, i per això sols es valoren aquelles mesures específiques per a joventut.”

Ací vos deixem els diferents enllaços als programes electorals de les diferents formacions polítiques, PSPV, PP, Compromís, Unides Podem i La Vall ens Uneix. Malauradament no hem pogut aconseguir el programa electoral de C’s per Ontinyent.

 


· Procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d’idiomes del País Valencià
Termini de sol·licitud:
– Sol·licitud d’admissió per a alumnat general: des de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 8 de setembre de 2019.
– Preinscripció a prova de nivell: A partir de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 8 de setembre de 2019.
– Convocatòria extraordinària: De les 09.00 hores del dia 16 de setembre de 2019 i fins a les 23.59 hores del dia 19 de setembre de 2019.
Per a més informació, consulteu el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13880


· Inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa del País Valencià per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública del País Valencià. 

Termini de sol·licitud:

1a CONVOCATÒRIA

INSCRIPCIÓ: 13 maig a les 9.00 h a 20 maig a les 15 h

PROVES: 10 juny, a 28 juny

ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l’endemà de la inscripció fins al 24 de maig.

LLISTATS PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de maig

LLISTATS DEFINITIUS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 31 de maig

2a CONVOCATÒRIA

INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: 1 juliol a les 9.00 h a 10 juliol a les 15 h

PROVES 2a CONVOCATÒRIA: 3 setembre a 10 setembre

ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l’endemà de la inscripció fins al 15 de juliol.

LLISTATS PROVISIONALS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 16 de juliol

LLISTATS DEFINITIUS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 22 de juliol

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074


· Calendari i procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

Termini: del 16 al 29 de maig, els dos inclosos (s’ha de presentar PRÈVIAMENT amb l’assistent telemàtic).

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18088


· Calendari i procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

Termini: del 16 de maig al 29 de maig de 2019

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18090


· Es convoquen les beques Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Convocatòria extraordinària 2019


Beneficiaris:
 Els estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV) que complisquen els requisits exigits en les bases.

Termini inscripció fins al 23 de maig de 2019.

Per a conéixer més informació i les bases d’aquesta convocatòria entreu a http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/14/pdf/2019_4818.pdf


· Es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
Beneficiaris: Persones residents a la Comunitat Valenciana que no siguen majors de 35 anys i estiguen en possessió del títol oficial que s’especifica en l’objecte de la beca, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la conclusió dels estudis conduents a la seua obtenció. S’exclou els qui hagen gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos i els qui estiguen gaudint d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 de maig de 2019.
Per a conéixer més informació i les bases d’aquesta convocatòria entreu a http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/07/pdf/2019_4580.pdf

 

 


QUÈ ÉS ACTIVA’T?
Activa’t!, és un projecte socioeducatiu per al mes de juliol on programem un gran ventall d’activitats i propostes socioculturals per als i les joves de 12 a 16 anys amb moltes ganes de realitzar tota mena d’activitats a la ciutat d’Ontinyent.
Es requereix un mínim de 10 i un màxim de 50 participants per a la seua realització.

QUÈ FAREM?
Es tracta d’un programa per a moure’s per la ciutat d’Ontinyent. Anem a realitzar tot tipus d’activitats, com gran jocs d’orientació, esports, tallers creatius, activitats amb associacions d’Ontinyent, excursions fora d’Ontinyent, etc. Activa’t es divideix en 5 blocs temàtics:
– ACTIVA’T CREANT: Deixarem lliure la nostra part més creativa i  realitzarem diferents activitats i tallers que sorgisquen dels propis participants.
– ACTIVA’T AMB L’ESPORT: Farem visites al Poliesportiu Municipal i excursions on a través de jocs esportius, jocs aquàtics i senderisme fomentarem l’activitat física, una bona alimentació, i una vida saludable.
– ACTIVA’T AMB LA NATURA: Mitjançant excursions, tallers i jocs d’orientació coneixerem més a prop els espais naturals que envolten la nostra ciutat i comarca així com coneixerem les seues característiques.
– ACTIVA’T PARTICIPANT: Col·laborarem amb entitats i col·lectius amb l’objectiu de conèixer el teixit associatiu d’Ontinyent. Pretenem que els i les joves coneguen, s’impliquen i puguen participar en les diferents associacions de la ciutat, per tal de contribuir al desenvolupament local.
– ACTIVA’T AMB LA CULTURA: Visites, gimcanes i molt més s’utilitzarà perquè el jove conega el patrimoni històric i cultural d’Ontinyent i comarca.

QUAN I ON HO FAREM?
El punt d’encontre serà el CLJO (c/ Ramon llin, 10), al barri de Sant Rafel. Des d’ací es dirigiran a cada una de les activitats programades cada dia, que decidiran assembleàriament. L’horari serà de 10h a 14h, de dilluns a divendres, durant el mes de juliol.

PER A QUÈ ACTIVA’T?
Volem proporcionar una alternativa d’oci i temps lliure que faça al jove partícip d’activitats socials, mediambientals, culturals, creatives, històriques i esportives.
Per a dur-ho  a terme:
– Fomentarem la participació activa en els recursos i entitats de la ciutat i comarca.
– Coneixerem més a prop el medi natural que ens envolta i respectar-lo.
– Proporcionarem activitats esportives saludables i de creixement personal.
– Aproparem el patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat.
– Afavorirem les relacions socials intergeneracionals i entre iguals.

PREU I INSCRIPCIONS
La quota de participació al projecte Activa’t és de 120€. Inscripcions fins al 14 de juny!
Per a formalitzar la inscripció, cal omplir i entregar la fitxa d’inscripció en el Consell Local de la Joventut d’Ontinyent: dilluns i dimecres de 9.30h a 14h. Totes les vesprades de 16.30h a 20.30h (excepte divendres, fins a les 19h).

A aquesta fitxa d’inscripció cal adjuntar el justificant de pagament, el qual ha de realitzar-se per compte bancari, indicant el nom del participant:
CAIXA ONTINYENT: ES.44.2045.6001.53.3000456270

En el següent enllaç, ací, pots descarregar-te el full d’inscripció per presentar-ho de forma presencial, o bé pots inscriure al teu fill o filla emplenant aquest formulari, ací, i signant el dia de la reunió dels pares la vostra autorització.


· Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés als Cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2019-2020

Termini de presentació

Convocatòria ordinària:

– Inscripció a la prova general: del 17 de maig al 28 de maig de 2019
– Inscripció a la prova específica: del 17 de maig al 06 de juny de 2019

Convocatòria extraordinària:

– Inscripció a la prova general: del 26 de juny al 02 de juliol de 2019
– Inscripció a la prova específica: del 2 de setembre al 5 de setembre de 2019

Per a conéixer més informació, així com els requisits acadèmics, les taxes i la documentació necessària entreu en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2098


· Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. 
Interessats/Sol·licitants
Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.
Requeriments
Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019.

Taxes

Taxes:
Ordinària: 6,42 euros
Família Nombrosa/Monoparental General: 3,21 euros
Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
– Ordinària: 3,21 euros
– Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
– Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Termini de presentació

La inscripció es realitzarà del 23 d’abril al 10 de maig de 2019

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909


· Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Interessats/Sol·licitants

Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d’una prova.

Requeriments

Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019.
Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

Taxes

Taxes:
Ordinària: 9,64 euros
Família Nombrosa/Monoparental General: 4,82 euros
Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
– Ordinaria: 4,82 euros
– Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
– Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Termini de presentació

La inscripció es realitzarà del 23 d’abril al 10 de maig de 2019

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836


· Sol·licitud d’inscripció per a la realització de les proves d’accés a les ensenyances artístiques superiors. Prova específica (Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).

Requeriments

Estar en possessió del títol de Batxillerat o

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o

Persones que, sense reunir els requisits indicats anteriorment, hagen superat una prova de maduresa (art. 69.5 LOE).

axes

Taxes 2019: Model 9778

52,52 euros per a les proves d’accés a Títols Superiors d’Ensenyances Artístiques.

72,82 euros per a les proves d’accés a Títols de Màster en Ensenyances Artístiques.

Termini de presentació

Terminis d’inscripció convocatòries 2019 proves específiques d’accés:

La inscripció a les proves específiques d’accés es realitzarà, segons el termini establit per cada centre, en l’horari habitual de Secretaria del mateix centre docent a què es desitge accedir.

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15968