· Convocatòria de places en les residències juvenils de l’IVAJ per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves.

Es convoquen places en les residències juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut, per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

– Joves que cursen estudis conduents a l’obtenció de títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana,
– Joves que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris,

– Joves d’altres nacionalitats diferents de l’espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
– Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d’aquesta convocatòria han de tindre entre 14 anys i 30 anys, les dues edats incloses, en el termini de presentació de la sol·licitud.

Termini de presentac

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 2 de juliol de 2019

Per a més informació en

treu  ací.


· Sol·licitud d’admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2019/2020 (preinscripció)

1. L’alumnat que complisca

els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s’estableix en els acords presents.

2. A l’efecte d’accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d’aquella en la qual hagen superat la prova d’accés.

Termini de presentació

– Des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i

c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat. El dia 5 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

– Des del 17 de juny fins al 8 de juliol de 2019, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l’esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d’estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants. El 8 de juliol acaba el termini a les 14 hores.

Per a més informació ent

reu ací.


· Sol·licitud d’ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2019-2020.

Es convoquen les ajudes i

ndividualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l’alumnat.

Termini de presentac

Terminis ordinaris:
En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8570, de 14 juny 2019, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.

Termini de presentació extraordinari:
En el cas de l’alumnat que s’incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d’acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, podran presentar la sol·licitud d’ajuda, segons l’annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L’alumnat haurà de reunir els requisits generals d’aquesta convocatòria.

Per a més informació entreu ací.


· L’Ajuntament d’Ontinyent convoca les ajudes al transport per alumnat universitari, de formació professional i d’ensenyaments especials.

El termini de sol·licituds comprén entre l’1 al 15 de juliol.

Per a més informació fiqueu-vos en contacte amb el  Departament d’Educació a l’Ajuntament o a la pàgina web www.ontinyent.es

 


· CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ, EN EL MARC DEL PROGRAMA “LA DIPU ET BECA” 2019 . MODALITAT ESTUDIANTS

Les beques, objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents requisits abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1. Tindre veïnat administrativa en algun municipi de la província de València.
2. Tindre 18 anys complits.
3. Estar cursant algun dels següents ensenyaments oficials que es relacionen a l’annex I de la present convocatòria en el curs 2018/2019.
4. No trobar-se immers/a en cap de les circumstàncies recollides als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, el que acreditarà mitjançant declaració responsable.
6. No estar gaudint d’altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el pròxim 14 de juny.

Les sol·licituds, presentades en el model d’instància que s’inclou com annex II, es presentaran per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Ontinyent o, presencialment, al registre general d’aquest Ajuntament.

Per a més informació d’aquesta convocatòria entreu en, http://www.ontinyent.es/va/page/dipu-et-beca-2019


· Es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

Es convoquen 15 beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.
Les persones beneficiàries de les beques realitzaran les seues pràctiques en:
A) Alacant:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat d’Alacant (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial d’Alacant (1 beca)
B) Castelló de la Plana:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat de Castelló (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial de Castelló (1 beca)
C) Orihuela:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat d’Orihuela (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial d’Orihuela (1 beca)
D) València:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat de València (1 beca)
‒ Arxiu del Regne de València (1 beca)
‒ Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (2 beques)
‒ Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni (5 beques)
En les sol·licituds, els aspirants han d’optar per sol·licitar només un apartat: A Alacant, B Castelló de la Plana, C Orihuela o D València

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 21 de juny de 2019.

Per a conéixer les bases d’aquesta convocatòria, així com la documentació a aportar, entre altra documentació, entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/31/pdf/2019_5561.pdf


· Es convoquen sis beques per a ajuda a la matrícula en la 6a edició del Màster en Tecnologia de Materials Polimèrics i Compòsits, de la càtedra AIMPLAS

Podran participar alumnes matriculats en la 6a Ed del Màster de Tecnologia de Materials Polimèrics i Compòsits, títol propi de la UPV, que siguen titulats de qualsevol de les Universitats Publiques del País Valencià en àmbits de l’enginyeria industrial, mecànica o química i que es troben en situació de desocupació acreditada.

S’establixen sis ajudes, cada una d’elles està dotada amb una quantitat de 2.850EUR. Aquesta quantitat és la corresponent a la quantia reduïda de la matrícula per a titulats de la UPV en l’esmentat màster (títol propi UPV).

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 30 de setembre de 2019.

Per a conéixer les bases, així com més informació d’aquesta convocatòria entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/31/pdf/2019_5549.pdf


· Convocatòria del programa de mobilitat Erasmus Pràctiques de la Universitat de València per al curs acadèmic 2019/2020

Requisits generals:
a) Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants al programa Erasmus+ o de tercers països sempre que s’acredite -en aquest últim cas– estar en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la pràctica.
b) No haver realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus –estudis o pràctiques– que, sumades al nombre de mesos previstos de l’estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), superen el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia i Farmàcia).

Dintre d’aquesta convocatòria hi ha dos tipus de modalitats, A (Pràctiques curriculars) i B (pràctiques per a acabats
titulats) amb requisits específics per a cadascuna, que podeu consultar en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5681.pdf

La quantia de la beca serà de 300, 350 o 400 euros mensuals, depenent del país on es realitze la pràctica. Es finançaran un màxim de 4 mesos. A més, els estudiants d’entorns desafavorits rebran una ajuda addicional de 100 euros al mes. El número total de beques estarà supeditat a l’adjudicació de mobilitats que la Unión Europea concedisca a la Universitat de València per al programa Erasmus+ en la convocatòria 2019.

Per a conéixer més informació al voltant d’aquesta convocatòria entreu en https://www.uv.es/uvweb/empresa/ca/practiques-empresa/practiques-curriculars/erasmus-practiques-1285853404143.html


· Beques per al perfeccionament de joves músics fins a un mes de duració durant l’any 2019 i fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2019-2020.

La finalitat d’aquestes és convocar la concessió de beques per al perfeccionament de jovesmúsics, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, en les modalitats següents:
A) Fins a un mes de duració durant l’any 2019: des de l’1 de gener fins al 30 de novembre.
B) Fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2019-2020.
Les dues amb la finalitat de fomentar, en l’àmbit competencial de la Generalitat, la cultura musical i, més en concret, l’assistència a cursos de perfeccionament tècnic i artístic dels joves músics valencians,  a fi de contribuir a la millora de la seua formació tècnica i musical.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol.

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, entreu en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5653.pdf