· Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport 2019.

Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General d’Esport, a València, de les modalitats següents:

– Una beca per a persones amb

la titulació de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, o equivalent, en l’àmbit de la promoció de l’esport per a tots i l’esport en edat escolar, l’organització i gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les escoles de la mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Dret, o equivalent, en l’àmbit de la tramitació de convenis i disposicions de la Direcció General d’Esport, l’organització i la gestió del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i la t

ramitació dels procediments sancionadors, d’inspecció i d’arbitratge en l’esport.

– Una beca per a persones amb titulació tècnica superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, en l’àmbit funcional de les activitats de promoció i suport a la pilota valenciana que establisca la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Arquitectura, o equivalent. Les activitats en les quals es desenvoluparà la beca seran en l’àmbit de la gestió del mapa de l’esport de la Comunitat Valenciana, l’elaboració del pla director d’instal·lacions espo

rtives, les ajudes en matèria d’infraestructures esportives, la supervisió de l’actual xarxa d’infraestructures a la Comunitat Valenciana i la gestió de les inversions en els centres i les instal·lacions esportius adscrits a la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Informació i Documentació, o equivalent, en l’àmbit del tractament documental, l’edició i la publicació de la pàgina web de la Direcció General d’Esport, l’organització i l’arxivament dels expe

dients del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i els expedients administratius de la Direcció General d’Esport.

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria podran presentar una sol·licitud per cada una de les beques, sempre que tinguen la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol

Per a conéixer més inf

ormació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


· Convocatòria de tres beques per a la formació professional arxivística en les Corts Valencianes

Es convoquen tres beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons d

ocumentals d’aquesta institució, d’acord amb les bases aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes en la re

unió de 26 de juny de 2019 i publicades en el BOCV número 11, de 3 de juliol de 2019.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


·

 Convocades Beques de mobilitat destudiants de la Universitat de València a països associats en el marc del programa Erasmus+ KA107, per al curs 2019/20

Per a ser beneficiari i  beneficiaria s’ha de ser estudiant de la Universitat de València i tindre adjudicada una
beca del programa internacional de la Universitat de València per al curs 2019-2020 en la destinació mencionada a l’anex II d’aquesta convocatòria

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juliol

Per a conéixer més informació. així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.


Per a qualsevol dubte respecte a aquestes convocatòries no dubteu en ficar-vos en contacte amb nosaltres, enviant un correu a conselljoventut@gmail.com o telefonant al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32.

 


· Concurs per a la concessió de beques de residència d’estudiants de la Unió Europea, per al curs 2019-2020.

– Destinataris 

Està oberta per a estudiants que formalitzen la matrícula en el curs 2019-2020 en la Universitat de València, en els
estudis de grau, màster oficial i doctorat. La Universitat de València fa pública la convocatòria d’un concurs
per a la concessió de 28 beques de residència per al Col·legi Major Rector Peset i la Residència Universitària Damià Bonet en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centre:
– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la Unió Europea.
– Residència Universitària Damià Bonet: huit beques per a estudiants de la Unió Europea

– Bases 

Les bases íntegres es poden consultar al web: http://www.uv.es/cmrpeset/cas/archivos/Becas UE_19-20_val.pdf.

– Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2019.

Per a més informació entreu ací.


· Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

– Destinataris 

Poden optar a les beques els llicenciats o graduats en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia.

– Requeriments 

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
b) No tindre més de 35 anys.
c) Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia, que aquestes titulacions estiguen expedides o homologades per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització d’aquests estudis.
d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
e) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Termini de presentació

El termini d’aquesta sol·licitud finalitza el 18 de juliol.

Per a conéixer la documentació necessària així com les bases, entreu ací.


· Inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 

– Destinataris

Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional.

– Taxa 

Proves d’accés Música (9665): 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.
Proves d’accés Dansa (9668) : 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.

Pagament per mitjà de model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

– Termini de presentació

El termini de presentació de la segona convocatòria finalitza el 10 de juliol.

Per a conéixer més informació, entreu ací.


· Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport

– Termini de la sol·liciutd

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el pròxim 23 de juliol

Per a conéixer els destinataris, els requisits, així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.