Un any més, des  del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent presentem el Concurs d’Escriptura Crítica Juvenil, una activitat que té com a objectiu instar els joves de la localitat a realitzar una reflexió crítica i argumentada sobre la seua realitat més propera.

La que serà la V edició d’aquest concurs d’escriptura compta amb el suport de l’Ajuntament d’Ontinyent i l’Institut Valencià de la Joventut, i amb la col·laboració de l’associació d’escriptors i escriptores de la Vall d’Albaida Renadiu, la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la difensa i ús del valencià i periòdics locals com: el Periòdic d’Ontinyent, Loclar i VilaWeb. El jurat del concurs estarà format per membres del CLJO, representació de Renadiu i de la regidoria de joventut de la localitat, i es valoraran aspectes textuals com ara la coherència, l’adequació i la cohesió dels textos així com  la capacitat creativa dels participants i la qualitat de l’argumentació es presente.

A continuació es presenten les diferents categories de les quals consta el concurs amb les temàtiques corresponents:

1ª CATEGORIA

Alumnat de 3r i 4t d’ESO. TEMÀTICA: Estem les joves orgulloses de la nostra diversitat?

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En l’era de les xarxes socials, i el constant contacte amb la tecnologia, tenim més accés a la informació que ens permet veure el món que ens envolta des de diversos punts de vista, tot i això, som la gent jove suficientment tolerant amb la diversitat? Hem avançat respecte als nostres majors (germanes, cosines, mares, avis…). Respectem i donem suport a allò que considerem diferent de la norma? Dóna suport a i actua el nostre centre enfront dels casos d’assetjament? I el nostre voltant? I el nostre poble? Acceptem realment la diversitat? I la diversitat, què és?

Premi: e-book + publicació periòdic (VilaWeb) + 75€+lot de llibres

2ª CATEGORIA

Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat: Canvi Climàtic: actua Ontinyent a l’altura de les circumstàncies?”

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En els darrers mesos hem escoltat com s’està ficant el crit en el cel a causa de l’emergència climàtica que està sofrint el nostre planeta i la necessitat urgent d’aplicar polítiques i mesures per frenar el canvi climàtic que ja és patent. Però, som el jovent conscient d’aquesta situació? Creus que la nostra població està actuant en consonància amb aquesta emergència? Quines mesures creus que s’haurien d’aplicar? Com podem conscienciar a la nostra població?…

Premi: e-book + publicació periòdic Loclar + 100€+lot de llibres

3ª CATEGORIA

Joves de 18 a 30 anys. I dels i les joves, qui es preocupa?

Amb 3 de cada 10 treballadores joves del País Valencià dintre del llindar de pobresa, amb un augment del 9,62% del preu del lloguer al PV, el jovent ens trobem en una situació extrema. Amb aquest tema i aquestes dades, volem encetar un debat en la població que pateix aquesta realitat. Quines opcions tenim per a poder emancipar-nos? Com podem evolucionar professionalment amb els actuals contractes precaris? Són suficients les polítiques en matèria de joventut? Qui es preocupa per nosaltres?

Premi: e-book + publicació periòdic d’Ontinyent + 125€ + Lot de llibres

Per tal de garantir l’anonimat a l’hora de la valoració del jurat, els articles hauran de ser entregats en dos sobres diferents: un d’ells contindrà la còpia de l’article signat amb un pseudònim i amb el títol corresponent, mentre que l’altre sobre contindrà les dades del participant: nom complet, telèfon i correu electrònic.
El CLJO també compta amb la col·laboració dels departaments de valencià dels diferents centres de secundària de la localitat, que es faran càrrec de recollir els articles tant de la primera com de la segona categoria de la manera pertinent, per la qual cosa estem molt agraïts.

Pel que fa a la 3a categoria, els articles es lliuraran presencialment a la seu del CLJO ( c/ Joan XXIII 10 baix) o per correu certificat a la mateixa adreça i de la manera que s’ha explicat anteriorment al text. Tots aquells que no siguen entregats d’acord amb les normes no seran valorats pel jurat. En cas d’enviar-ho amb correu certificat, caldrà escriure el pseudònim i/o el títol de l’article en lloc d’escriure el nom complet del concursant.

Per últim, des del CLJO, voldríem agrair tots els col·laboradors que amb la seua contribució fan possible que el concurs d’escriptura es mantinga com una plataforma on donar veu als joves i que se senten valorats.

 


El Casal Jove del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, ha modificat el seu horari per a adaptar-se a les consultes dels i les seues usuàries i així poder donar un millor servici.
Així, l’horari quedaria de la següent forma:
Dilluns i dimecres, de 8.30 a 13 h. I de 15.30 a 19.30 h.
Dimarts de 15.30 a 19.30 h.
Divendres de 15 a 18 h.


·  Programa de Mobilitat Erasmus Màster de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2019/20.
– Beneficiaris:
a) Tenir la nacionalitat d’un deLS estats participants en el programa Erasmus + o de tercers països sempre que s’acredite en aquest últim cas estar en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l’estada.
b) Estar matriculat o matriculada en alguns dels màsters oficials de la Universitat de València que figuren en l’annex 11 de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada Erasmus.
c) No haver gaudit prèviament d’una estada Erasmus que sumada amb la mobilitat que se sol·licita supere els 12 mesos en el mateix cicle d’estudis Màster.
d) No haver obtingut una beca europea pera un màster Erasmus Mundus.
e) Acreditar el coneixement d’idioma d’acord amb el que estableix el punt 3 «Requisit lingüístic» de la present convocatòria.
f) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment de realitzar la sol·licitud.
– Bases Reguladores
Es contenen en l’annex I de la convocatòria i es publiquen en la pàgina web del Servei de Relacions internacionals Cooperació de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint).
– Termini
El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’octubre de 2019, inclòs.

Per a conéixer més informació sobre aquesta convocatòria, cliqueu ací.

· Convocades beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència.
– Objecte i condicions de la concessió
1. Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, dues beques per a realitzar pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència a partir de l’exercici 2019:
a) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en psicologia, a fi de realitzar pràctiques en matèria de promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, de protecció davant del maltractament infantil i de responsabilitat penal de persones menors d’edat.
b) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en enginyeria informàtica a fi de realitzar pràctiques en matèria de gestió informàtica dels procediments administratius i d’explotació de dades estadístiques.
2. La concessió i les condicions de les beques, així com la realització de les pràctiques s’ajustarà a les disposicions de l’Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria d’infància i adolescència, publicades en el DOGV número 8060, de 12 de juny de 2017 (d’ara endavant, Ordre 3/2017).
3. Les persones adjudicatàries de les beques hauran de tindre, a més de la titulació requerida, la resta dels requisits previstos en l’article 2 de l’Ordre 3/2017.
– Documentació a aportar:
1. Juntament amb la sol·licitud únicament s’haurà d’adjuntar el currículum. Les persones seleccionades per a la fase d’entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a realitzar-la.
2. En el currículum s’especificarà: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els restants títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement del valencià aconseguit, d’acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià; el nivell de coneixement d’idiomes oficials de la Unió Europea, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües; així com l’experiència professional i els cursos de formació que tinguen relació amb l’objecte de la beca. Dels mèrits per experiència professional i per cursos de formació, haurà de fer-se constar informació suficient per a determinar la seua relació amb les matèries objecte de la beca. Respecte dels cursos de formació s’especificarà, així mateix, l’organisme oficial o centre reconegut que els ha impartits.
3. Les persones interessades a optar a totes dues beques hauran de presentar una sol·licitud i un currículum diferent per a cadascuna d’aquestes, en el qual els mèrits al·legats s’adequaran, en cada cas, a les matèries objecte de la beca.
– Termini
El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’Octubre, i s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, https//sede.gva.es.

Per a més informació cliqueu ací.

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d’Informàtica i Cartografia.
– Objecte i condicions
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, tres beques per a realitzar pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, amb el perfil professional que s’indica en l’annex I d’aquesta resolució. Les beques professionals són les següents:
+ 1 beca – Modalitat d’Informàtica
+ 2 beques – Modalitat de Cartografia
– Forma i termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a presentar la sol·licitud d’aquesta convocatòria finalitza el pròxim 4 d’octubre. La presentació d’aquesta es pot realitzar de dues formes:
a) Bé per via telemàtica, segons model normalitzat que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), cercant el tràmit de sol·licitud de beques dissenyat a aquest efecte. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.
b) O bé, en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons model normalitzat que consta com a annex II d’aquesta resolució, i que estarà accessible en la pàgina institucional de l’Institut Cartogràfic Valencià (www.icv.gva.es). La presentació per aquesta via haurà de ser avançada mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça convoca_icv@gva.es. En tot cas, aquest correu ha de ser enviat dins del termini establit en la convocatòria per a presentar les sol·licituds.

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, quantia, durada, bases reguladores… consulteu-ho ací.