· Convocades beques de mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes de doctorat de la Universitat de València per a l’any 2020

L’objecte d’aquesta convocatòria és realitzar estades en institucions internacionals d’educació superior o d’investigació al llarg de 2020 que completen l’activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l’obtenció de l’esment internacional.

Les persones beneficiàries han de complir:
a) Estar matriculats en un doctorat oficial de la Universitat de València previst en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat. Aquesta condició haurà de complir-se tan al final del període de presentació de sol·licituds, com durant tot el període de realització de la mobilitat.
b) Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d’aquells estudiants amb residència permanent a Espanya.
c) Per a sol·licitants de la modalitat A:
– Ser nacional d’algun dels països participants en el programa Erasmus. També podran participar els nacionals de tercers països si estan en possessió d’un permís de residència vàlid per a residir a Espanya.
– Realitzar l’estada de mobilitat internacional en alguna institució que siga titular d’una Carta Erasmus (ECHE Holder‘s List) i estiga situada en un dels estats que participen en el programa Erasmus.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 3 de gener de 2020.

Per a conéixer més informació, així com les bases, entreu ací.


· Convocades les Beques Programa AIRBUS Fi de Carrera 2020

La Fundació SEPI, F.S.P. convoca les beques corresponents al Programa AIRBUS Fi de Carrera 2020.

El Programa té com a finalitat facilitar a persones joves titulades universitàries o estudiants amb una màxima arracada de 30 crèdits ECTS per aprovar, períodes de formació pràctica, com a becaris, en centres de treball d’AIRBUS sota la supervisió de tutors

Requisits: 
Amb caràcter general, en tots els processos de selecció que es realitzen durant la vigència de l’edició 2020 del Programa, aquelles persones candidates que desitgen optar a alguna de les beques integrades en el Programa, hauran de complir els següents requisits:
· Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1990.
· Alt nivell d’anglés.
· Estar disposada a fixar la residència en el lloc on li siga adjudicada la beca.
· No haver estat beneficiari o beneficiària d’algun programa de beques de la Fundació, ni haver renunciat a alguna beca atorgada per aquesta institució durant el període formatiu.
Amb caràcter específic per al procés de selecció en curs:
· Haver conclòs, abans de la data d’incorporació a la beca, els estudis necessaris per a l’obtenció d’un títol oficial universitari en alguna de les universitats reconegudes de l’Espai Europeu d’Educació Superior o, en un altre cas, homologats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya. Aquests títols estan relacionats en l’annex a aquestes bases i corresponen al procés de selecció de què es tracte. Aquestes titulacions hauran d’acreditar-se mitjançant exhibició d’original o còpia legitimada en el moment en què se sol·liciten.
· Podran també presentar la seua candidatura i optar a les beques convocades les persones estudiants universitàries que tinguen, com a màxim, 30 crèdits ECTS pendents d’aprovar, abans de la data d’incorporació a la beca.
Si la persona candidata ja és titulada, haurà d’haver obtingut aquest títol en alguna convocatòria dels cursos 2017/2018, 2018/2019 o 2019/2020.

El termini per a presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria finalitza el 9 de gener de 2020.

Per a conéixer més informació entre ací.


· Convocats els Premis Manuel Castillo 2019, Universitat de València

Els Premis Manuel Castillo tenen com a objecte estimular la investigació acadèmica, científica i periodística en l’àmbit de la cooperació,
la pau i el desenvolupament humà, i estan adreçats a la comunitat universitària i als professionals.

Beneficiaris
Els premis s’adrecen a la comunitat universitària i els professionals,
segons la convocatòria

El termini per presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria, finalitza el 28 de desembre de 2019.

Per a conéixer les bases reguladores, així com més informació, entreu ací.


 


· Convocades 24 «Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats» per a estudiants de la Universitat Politècnica de València – UPV, per al curs 2020/2021.

El programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats» (en endavant, el programa) és un nou projecte amb el qual es pretén reforçar la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants entre universitats iberoamericanes, condició necessària per a avançar cap a la construcció d’un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable. La finalitat de les beques és facilitar a l’alumnat que continue els estudis durant un mínim d’un semestre acadèmic en una universitat iberoamericana d’un país diferent del de la universitat d’origen.

Per a conéixer més informació, així com les bases de la convocatòria, entreu ací.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 5 de desembre.


· Convocades les beques Promoe per al curs 2020/2021, per a estudiants de la Universitat Politècnica de València – UPV.

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi (OPII), així com les Escoles i Facultats de la Universitat Politècnica de València mantenen diversos acords d’intercanvi amb universitats de països no europeus, mitjançant els quals els estudiants de la nostra universitat poden realitzar estades d’estudi de sense haver de pagar les taxes de matrícula en aquestes universitats (segons conveni).
Els objectius de la mobilitat d’estudiants per a realitzar estudis són:
• Permetre que els estudiants es beneficien educativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països.
• Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’acolliment.
• Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.

Per a conéixer les bases, així com més informació d’aquesta convocatòria, entreu ací.

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 9 de desembre.


· Convocades les Beques Vulcanus dirigides a estudiants de doctorats, màster o últim curs de grau en ingenieries, carreres tècniques o de ciències, de la Universitat Politècnica de València – UPV, per a realitzar pràctiques en una empresa japonesa durant 8 mesos. 

La beca, finançada pel Centre de Cooperació Industrial UE-el Japó (entitat fundada per la Comissió Europea i el govern japonés) i l’empresa amfitriona japonesa, inclou un seminari d’una setmana sobre el Japó, un curs intensiu de l’idioma japonés que es desenvoluparà durant quatre mesos a Tòquio i vuit mesos de pràctiques en una empresa tecnològica capdavantera.

Els estudiants seleccionats rebran una ajuda econòmica estimada en 1.900.000 iens (uns 15.700 euros) per a cobrir el cost dels viatges d’anada i tornada Japó i les despeses de manutenció. El seminari i el curs de japonés no té cap cost, i l’allotjament és gratuït durant tota l’estada.

Quant als requisits per a optar a aquestes beques, els candidats o candidates han de ser ciutadans de la Unió Europea, matriculats entre el quart any oficial d’estudis i el penúltim any de doctorat d’una enginyeria o carrera científica, amb un excel·lent expedient acadèmic i coneixements de l’idioma anglés, tant parlat com escrit. A més, es tindrà en compte la motivació de l’interessat, l’actitud davant les relacions UE-el Japó i la seva capacitat per a adaptar-se a una cultura diferent.

L’objectiu és que l’estudiant siga capaç d’interactuar amb empreses i persones japoneses en la seva futura carrera professional. El programa començarà el setembre de 2020 i finalitzarà l’agost de 2021 per a ajustar-se a l’any acadèmic en els estats membres de la UE/COSME.

Per a conéixer més informació, així com les bases, entreu ací.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 13 de gener de 2020.