Com crear una associació

Vols crear una associació i no saps què passos has de seguir? En aquesta secció t’informem de com cal fer-ho.

ANIMA’T I ASSOCIA’T!

Una associació es crea quan un grup de persones s’uneixen, de manera voluntària, sense ànim de lucre, per tal de comprometre’s amb una causa que els interessa i preocupa (potser cultural, esportiva, educacional…). Per dur a terme aquest compromís, cal acordar les finalitats, activitats, objectius…, d’ací la redacció dels Estatuts, els quals us explicarem a continuació com redactar.

Hi ha 5 passos bàsics que cal realitzar per tal de presentar una sol·licitud d’inscripció d’una associació:

1. Acta Fundacional de l’associació.
2. Relació de l’Òrgan provisional de govern.
3. Estatuts de l’Associació.
4. Enviar la sol·licitud al Registre d’Associacions.
5. Obtenir el CIF.
6. Inscripció al Cens d’associacions Juvenils (optatiu)

——————————–

1. Acta Fundacional de l’associació.   model docACTA FUNDACIONAL
L’acta fundacional és el document on s’acorda: crear l’associació, aprovar els estatuts i designar l’òrgan provisional de representació.  Per açò aquest document cal que continga:

– Nom, cognoms, DNI, domicili, nacionalitat i signatura de cada un dels fundadors.
– Nom de l’associació que es constitueix (la denominació que s’acorde per a l’associació s’ha d’especificar de la mateixa manera, a l’acta fundacional i als estatuts).

2. Relació de l’Òrgan provisional de govern   model doc. ÒRGAN PROVISIONAL DE GOVERN
En aquest document es reflecteix l’elecció de la Junta Directiva. Cal tindre en compte que, per a crear una associació, ha d’haver-hi un mínim de 3 persones, que tindran els càrrecs de: president, secretari i tresorer. A partir d’aquests requisits mínims, pot existir la figura de vicepresident i vocals.

Aquest document haurà d’estar signat per cada un dels representants. Teniu present que tots els membres de la Junta Directiva han de ser socis fundadors!

3. Estatuts de l’Associació.  model doc. ESTATUTS associació juvenil
Les associacions es regeixen pels seus Estatuts, que han d’estar consensuats per tots, a més de per la Llei d’associacions.
Aquests estatuts han d’estar datats i dur la signatura de tots els socis i sòcies fundadors o bé, com a mínim, les del president i el secretari. La informació que ha de contenir és la següent:

– Nom de l’associació (heu de tenir en compte que no pot ser un nom que ja estiga utilitzat per altra associació).

– Domicili i àmbit territorial on realitzarà la seua actuació (l’àrea d’actuació pot ser estatal, regional, provincial o local).

– Finalitats i activitats que es persegueixen (de la manera més clara possible).

– Assemblea General i Òrgan de representació. Són obligatòries aquestes dues formes (i per açò, cal que quede clar: quan es reuneixen, què competències se li otorgen, com elegir càrrecs i què funcions realitzaran… ).
L’assemblea General és el màxim òrgan de govern i decisió d’una associació i està formada per tots els associats amb dret a veu i vot. L’òrgan de representació és qui gestiona i representa els interessos de l’associació, sempre comptant amb l’aprovació de l’Assemblea General. Està format per un president, secretari i tresorer com a mínim (podent incloure vocals), dels quals, dos dels seus membres seran majors d’edat o menors emancipats.

– Admissió i pèrdua de la qualitat d’associat (cal regular en quines situacions es pot causar la baixa d’un membre, així com el possible procés sancionador que es puga aplicar…).

– Dret i deures dels associats.

– Patrimoni fundacional (s’ha d’especificar la quantitat concreta de diners, béns materials… si els hi ha. I si no, declarar que no existeix patrimoni inicial).

– El règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l’exercici associatiu.

– Dissolució de l’associació (acordar com es realitzaria el procés i on anirien destinats els béns que puga tindre l’associació).

 4. Enviar la sol·licitud al Registre d’Associacions.
Per poder registrar una associació, heu de tenir preparada aquesta informació:
– Fotocòpia compulsada del DNI de cada un dels membres fundadors de l’associació.
– Acta fundacional (dues còpies originals)
– Estatuts de l’associació (dues còpies originals)
–  Model 046. Aquest acredita el pagament de la taxa que heu d’abonar (40,40€).
Podeu formular el model 046 vosaltres mateixos, entrant a aquest enllaç  MODEL 046 (sempre amb el navegador Internet Explorer):
Heu de reomplir el formulari i polsar en “generar imprés“. Una vegada complimentat el model, premeu “Acceptar“, i en la pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Polseu, de nou “Acceptar” i després “Imprimir per a obtenir les còpies necessàries” (s’imprimiran 3 còpies: 1 per a vosaltres, 1 per a l’entitat bancària on feu el pagament i l’altre que adjuntareu a la sol·licitud).

Comproveu que els exemplars que l’ordinador us proporciona porta impresos en l’apartat “Número de Liquidació” un codi de barres i una numeració.

– Sol·licitud d’inscripció. doc.INSTÀNCIA
I enviar-la al Registre d’associacions. Com? Ho podeu fer de 3 maneres diferents:
– Des de l’oficina PROP més pròxima (a Ontinyent la trobaràs en el C/Maians, 19, de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h).

– En el cas d’associacions formades a la província de València: REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA   C/Castán Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 d’Octubre-Torre 4    CP:46018 València    Telf: 012

En aquests dos casos (oficina PROP i Registre General) us poden compulsar les fotocòpies del DNI, que necessiteu per presentar la sol·licitud.

– No obstant això, també podeu fer arribar la vostra documentació des de qualsevol oficina de correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

 5. Obtenir el CIF
El NIF és, per a qualsevol associació, com el DNI per a una persona, és a dir, la identifica a efectes econòmics i fiscals. Aquest codi és necessari per a funcionar legalment i és imprescindible per poder iniciar l’activitat de l’associació. Per exemple: emetre factures, demanar subvencions o estar al corrent en altres obligacions fiscals (lloguers, personal contractat…).

L’encarregada d’emetre el NIF és l’Agència Tributària. La informació que cal que aporteu:

  • Original i còpia dels documents segellats i presentats per a la constitució de l’associació (estatuts, acta fundacional i sol·licitud).
  • Fotocòpia del DNI de la persona que signa el Model 036 (ha de ser el conste com a president de l’associació)
  • Model 036 de l’Agència Tributària.

Aquest model podeu presentar-lo de dues maneres:

– Presencialment en la delegació: Administració d’Hisenda Xàtiva    Av de Selgas, 1, Xàtiva.    Telf: 962 27 49 12
– Telemàticament a través de la pàgina web de l’Agència Tributària, seguint aquestes instruccions:

1. Generar PIN24H  (si teniu firma digital, no és necessari).

Informació sobre com obtenir el PIN24H:  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/PIN_24H/videos.shtml

2. Emplenar el formulari 036.  https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie00360x.html?mod=036

Heu de tindre en compte que si sols necessiteu el NIF, deureu marcar solament al formulari, la casella 110 “Solicitud de Número de Identificación Fiscal (NIF)”. En cas de tindre altres obligacions fiscals (declaracions d’IVA, IRPF o retencions) s’ha de marcar les caselles corresponents del model 036.

 6. I si voleu… podeu inscriure-vos al Cens d’associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut.
Cal que presenteu la següent informació a l’IVAJ:

– Instància de sol·licitud. instància cens d’associacions 

– Fotocòpia de la resolució d’inscripció de l’entitat en el Registre Autonòmic d’Associacions.

– Fotocòpia del NIF de l’entitat.

– Fotocòpia del DNI del president/a o responsable de l’entitat.

– Fotocòpia dels estatuts de l’entitat visats pel Registre Autonòmic d’Associacions.

– Còpia de l’acta de Constitució de l’entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern.

– Certificat del secretari de l’entitat acreditatiu de l’actual composició de la Junta Directiva.

Adreça on fer arribar els documents:

INSTITUT.VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE  C/ Guàrdia Civil, 21   C.P.: 46020 VALÈNCIA    Tel 96 310 86 32
Més informació en: http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/asociacionismo/asociacionismo/censo_asociaciones.html

  També podeu consultar l’enllaç de la Generalitat Valenciana d’on hem extret la informació, en:  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=83

i al web del Consell de la Joventut del País Valencià, en:
http://www.departamentocreativo.com/cjcv/crea-la-teua-associacio/