Convocatòria de beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs 2018/2019 a universitats del País Valencià

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoca beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats del País Valencià. Podran accedir a aquest tràmit, tot l’alumnat d’estudis universitaris matriculat en el curs 2018/2019, en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres públics adscrits, en qualsevol de les ensenyances següents:
a) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster Universitari.
b) Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a.
c) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.
L’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per a les ensenyances següents:
– Graduat/ada en Veterinària.
– Llicenciat/ada en Veterinària.
El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest tràmit és del 16 de gener de 2019 fins al 15 de febrer de 2019, ambdós dies inclosos. Aquesta sol·licitud es pot realitzar de forma presencial, ja que La tramitació telemàtica no completa per si mateix el procediment de sol·licitud de beca.Per a completar el procés de sol·licitud s’haurà de registrar la sol·licitud una vegada omplida i imprimir el model de sol·licitud i presentar-lo firmat en algun dels llocs següents:

– Preferentment, en el centre universitari on l’alumne curse els seus estudis.
Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en:

– Registres de l’Administració de la Generalitat.

– Registres de l’Administració General de l’Estat

– Registres d’ajuntaments que hagen establit el corresponent conveni. Poden consultar-se els registres concertats en la pàgina següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

– En les oficines de correus, sempre que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert per al seu segellat per l’oficina de Correus.
També es pot realitzar per internet mitjançant l’enllaç pertinent.
Per a més informació, referent a les bases, requisits, quantia… hi podeu accedir mitjançant aquesta web, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=265.


Leave a Reply