CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE JOVES INTERESSATS EN REALITZAR UNA ESTANÇA DE MOBILITAT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

El pla de mobilitat té per objectiu fomentar la mobilitat transnacional i millorar el nivell d’ocupabilitat entre els jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de garantia Juvenil.
El termini de vigència de la present convocatòria és des de l’11/02/2019 fins al 31/07/2019 o bé, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària.
Les estances internacionals en pràctiques es duran a terme al llarg del 2019 i tindran una durada mínima de tres mesos i màxima d’uns 6 mesos.
Els i les joves seleccionades per a realitzar una mobilitat transnacional rebran una ajuda econòmica com a contribució a les despeses del viatge i manutenció durant la seua estada, al llarg del termini de formació en l’estranger i finançarà com a màxim estances de tres mesos.
Les ajudes econòmiques depenen del país de destí i s’establiran segons el grup al qual pertany el país d’acollida. Els destinataris de les ajudes estaran coberts per una assegurança d’accidents, assistència en viatge i responsabilitat civil al llarg del termini de l’estança.
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra que puga concedir-se als joves per a la mateixa finalitat, a excepció d’aquelles que siguen finançades per Fons provinents de la Unió Europea.
Els requisits per optar a aquesta convocatòria són, amb caràcter general:
1.- Estar dóna’t d’alta i ser beneficiari, en estat Actiu, del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2.- Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud segons el model proporcionat en l’Annex I d’aquesta Convocatòria.
3.- Tindre entre 18 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud
4.- Tindre un coneixement de la llengua anglesa o idioma de treball en l’estranger igual o superior a un nivell B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR per les seues sigles en anglés)
5.- Excepcionalment es podran admetre sol·licituds de jóvens amb un nivell d’idioma inferior sempre i quant, aquest aporte una carta firmada per un responsable de l’empresa d’acollida, en la qual manifeste que el nivell d’idioma del jove és suficient.
6.- No haver participat en cap altre Programa o Pla de Mobilitat finançat pel FSE o la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.
7.- Aportar empresa per a la realització de les pràctiques, mitjançant una carta d’acceptació de l’empresa d’acollida, o bé, un contracte laboral en algun país de la UE.
Com a requisits addicionals:
8.- Carta de Motivació cap al Pla de Mobilitat i l’estança internacional en la Unió Europea. En ella s’explicaran els motius pels quals es vol realitzar la mobilitat i l’objectiu de realitzar-la.
9.- Càmera València valorarà estar en possessió de titulació en relació amb la pràctica demandada.

Per a més informació https://www.camaravalencia.com/va-es/empleo/pagines/plan-de-movilidad.aspx


Leave a Reply