CONVOCATÒRIES DE BEQUES, PRÀCTIQUES I PREMIS

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Salut Mental, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La convocatòria té per objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de Salut Mental, de joves amb titulacions oficials de llicenciada/o universitària/o grau en les especialitats següents:
-1 beca llicenciatura o grau en Treball social
-1 beca llicenciatura o grau en Sociologia,
-1 beca llicenciatura o grau en Infermeria,
Totes elles a desenrotllar en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Salut Mental, o en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut mental, per als exercicis 2019-2020.

Podran sol·licitar les beques els que tinguen la llicenciatura o grau indicats anteriorment i reunisquen els requisits que s’indiquen al terme del termini de presentació de les sol·licituds.

El termini de sol·licituds finalitza l’11 d’abril, i aquest tràmit s’ha de realitzar exclusivament per via electrònica, presentant a sol·licitud i currículum de forma completa. Ambdós documents estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.

Per a més informació pots consultar la següent pàgina web, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=1pVFchYYyy2xGd1MZh9Zcmr3LtL2bjRcRkPlKzQTgtN3r8H2RV6g!996496544!1553619096509?id_proc=18540

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’acció exterior, en les dependències de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes.

L’objecte d’aquest tràmit és convocar la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’acció exterior, per als exercicis 2019 i 2020, dirigides a joves amb titulacions oficials de llicenciatura o grau, establides en l’article 3, apartat 1.c.7) del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d’imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l’acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat.

El termini de sol·licituds finalitza el 6 d’abril de 2019

Per a més informació podeu entrar en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/22/pdf/2019_2822.pdf

· Sol·licitud de participació en les proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3.

L’objectiu d’aquest tràmit és la realització de les proves d’avaluació de les competències clau, a fi d’obtindre un certificat de caràcter oficial que us permeta accedir a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3 de qualificació.

En aquesta sol·licitud hi podran participar les persones interessades que tinguen complits 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 d’abril de 2019.

El tràmit es pot realitzar tan presencialment en els registres dels òrgans administratius de LABORA. Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Per a més informació, pots consultar el següent enllaç, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18964&version=red

 

· Convoca’t el concurs de Relats de l’ETSID per a l’any 2019

Poden participar en aquest concurs tots els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, tant de grau com d’Enginyeries i màsters de la Universitat Politècnica de València durant el curs acadèmic 2018/2019

S’estableix un primer premi de 150 € i un segon premi de 100€, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 9 d’abril de 2019 a les 24h.

Per a consultar les bases i més informació, pots entrar en, https://daupv.es/

· Convocats els Premis d’Art i Recerca relacionats amb l’Esport de la Universitat Politècnica de València.

Poden participar totes aquelles persones de la comunitat universitària que complisquen els requisits següents referits al curs 2018-2019:
– alumnat de grau oficial de la UPV
– alumnat de màster oficial de la UPV
– alumnat de doctorat de la UPV
– PAS i PDI de la UPV

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 d’octubre de 2019 a les 14.00 hores.

Per a conéixer les bases i més informació pots entrar en http://www.upv.es/entidades/AD/


Leave a Reply