La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques per a la realització d’estudis universitaris corresponents al curs 2020-2021.

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats del País Valencià, convocatòria que podeu consultar a l’apartat de Beques i Ajudes. 

Les i els interessats podran presentar les sol·licituds entre el 9 de febrer i el 9 de març i ho hauran de fer exclusivament per via telemàtica en la plataforma de tramitació de la GVA, a través d’aquesta web.

Poden accedir a aquestes ajudes els i les alumnes matriculats, durant el curs 2020-2021, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits, en ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari.

No obstant això, no s’inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d’estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització, ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats.

Per a ser beneficiari d’aquesta beca, els i les estudiants interessats hauran de comptar amb un mínim de 60 crèdits matriculats dins del termini de presentació de sol·licituds i aquest requisit s’haurà de mantindre durant tot el curs acadèmic. No obstant això, també podran obtindre beca els estudiants que es matriculen d’un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. Aquest requisit no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants que els reste un número inferior al mínim de crèdits exigible per a concloure els seus estudis.

Reducció del requisit acadèmic

En aquesta convocatòria, de manera extraordinària, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha reduït el requisit acadèmic d’accés a aquestes ajudes, amb l’objectiu de beneficiar un nombre més gran d’estudiants.

Els crèdits que s’han de superar en l’últim curs per a poder obtindre la beca en el cas d’estudis conduents al títol de grau serà del 75 %, en el cas d’estudis d’Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques; del 65 %, en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 55 % en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Exempció del pagament de les taxes

Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques i els respectius centres públics adscrits, la beca consisteix en l’exempció del pagament de les taxes dels crèdits en què s’han matriculat; per a l’alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consisteix en una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats. En tots els casos la beca només assolirà els crèdits matriculats per l’estudiant en primera i/o segona matrícula.

Les ajudes es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l’import de les beques proposades supera l’import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s’adjudiquen, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Així mateix, les beques s’atorguen en ordre descendent, fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana que ha obtingut l’alumnat en el curs acadèmic anterior o l’últim que haja fet.

Si teniu qualsevol dubte podeu ficar-vos en contacte enviant un correu a conselljoventut@gmail.com o en el 621 25 17 61.


Leave a Reply