L’IVAJ obri la inscripció als Campaments d’estiu 2019 per a joves de 12 a 17 anys.

L’Institut Valencià de la Joventut ofereix places a les entitats locals del País Valencià dins del programa Campaments d’Estiu, dirigit a joves entre 12 i 17 anys, amb la finalitat de facilitar-los l’elaboració de programes d’oci educatiu, en què es promoguen hàbits de vida saludables i activitats de temps lliure educatiu, per a trencar, si escau, dinàmiques de desigualtat.

Són places en activitats d’oci educatiu i inclusiu que es duen a terme en albergs de la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes, a les quals poden tindre accés tots els col·lectius, a fi de promoure la participació i l’intercanvi d’experiències, i també fomentar al màxim els espais de trobada i de debat.

Enguany s’ofereixen en dues modalitats:

La modalitat A – ENTITATS LOCALS 

Podran participar en aquesta convocatòria totes les entitats locals del País Valencià que vulguen gestionar la participació de joves del seu àmbit territorial en les activitats del programa Campaments d’Estiu.

Termini de presentació de sol·licituds
Es podran presentar sol·licituds des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a l’1 de març de 2019.


La modalitat B – JOVES

Podran participar en aquesta convocatòria els i les joves que reunisquen els següents requisits:
1. Ser residents a la Comunitat Valenciana.
2. Que el primer dia de l’activitat tinguen l’edat mínima i que no
superen l’edat màxima que, per a cada activitat, es detalla en l’annex VI.
3. Altres requisits especificats en les fitxes de les activitats.

Sol·licituds i sorteig
1. Les persones interessades podran presentar la sol·licitud en un imprés normalitzat, l’annex IV, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i fins a l’1 de març de 2019, a través dels mitjans següents:
a) Les sol·licituds es presentaran, preferentment, per via telemàtica en el Registre Electrònic de l’IVAJ, a través de: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19276
b) O de forma presencial, en el Registre General de l’IVAJ, carrer de l’Hospital, 11, 46001 València, o en els registres de les unitats Territorials de l’IVAJ a Alacant, Rambla de Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant; a Castelló, carrer dels Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana, o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Només es podrà presentar una sol·licitud i en aquesta s’indicarà per ordre de preferència fins un màxim de dues activitats, incloses en l’annex VI, cas de fer més d’una sol·licitud, només es considerarà vàlida l’última registrada.
4.3. Sols es podrà adjudicar una plaça per persona. No obstant això,
en el cas que queden places vacants fins a 20 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es podrà sol·licitar una altra plaça.

 

Per a més informació: http://www.ivaj.gva.es/va/campamentos-de-verano


Leave a Reply