Un any més, des  del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent presentem el Concurs d’Escriptura Crítica Juvenil, una activitat que té com a objectiu instar els joves de la localitat a realitzar una reflexió crítica i argumentada sobre la seua realitat més propera.

La que serà la V edició d’aquest concurs d’escriptura compta amb el suport de l’Ajuntament d’Ontinyent i l’Institut Valencià de la Joventut, i amb la col·laboració de l’associació d’escriptors i escriptores de la Vall d’Albaida Renadiu, la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la difensa i ús del valencià i periòdics locals com: el Periòdic d’Ontinyent, Loclar i VilaWeb. El jurat del concurs estarà format per membres del CLJO, representació de Renadiu i de la regidoria de joventut de la localitat, i es valoraran aspectes textuals com ara la coherència, l’adequació i la cohesió dels textos així com  la capacitat creativa dels participants i la qualitat de l’argumentació es presente.

A continuació es presenten les diferents categories de les quals consta el concurs amb les temàtiques corresponents:

1ª CATEGORIA

Alumnat de 3r i 4t d’ESO. TEMÀTICA: Estem les joves orgulloses de la nostra diversitat?

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En l’era de les xarxes socials, i el constant contacte amb la tecnologia, tenim més accés a la informació que ens permet veure el món que ens envolta des de diversos punts de vista, tot i això, som la gent jove suficientment tolerant amb la diversitat? Hem avançat respecte als nostres majors (germanes, cosines, mares, avis…). Respectem i donem suport a allò que considerem diferent de la norma? Dóna suport a i actua el nostre centre enfront dels casos d’assetjament? I el nostre voltant? I el nostre poble? Acceptem realment la diversitat? I la diversitat, què és?

Premi: e-book + publicació periòdic (VilaWeb) + 75€+lot de llibres

2ª CATEGORIA

Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat: Canvi Climàtic: actua Ontinyent a l’altura de les circumstàncies?”

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En els darrers mesos hem escoltat com s’està ficant el crit en el cel a causa de l’emergència climàtica que està sofrint el nostre planeta i la necessitat urgent d’aplicar polítiques i mesures per frenar el canvi climàtic que ja és patent. Però, som el jovent conscient d’aquesta situació? Creus que la nostra població està actuant en consonància amb aquesta emergència? Quines mesures creus que s’haurien d’aplicar? Com podem conscienciar a la nostra població?…

Premi: e-book + publicació periòdic Loclar + 100€+lot de llibres

3ª CATEGORIA

Joves de 18 a 30 anys. I dels i les joves, qui es preocupa?

Amb 3 de cada 10 treballadores joves del País Valencià dintre del llindar de pobresa, amb un augment del 9,62% del preu del lloguer al PV, el jovent ens trobem en una situació extrema. Amb aquest tema i aquestes dades, volem encetar un debat en la població que pateix aquesta realitat. Quines opcions tenim per a poder emancipar-nos? Com podem evolucionar professionalment amb els actuals contractes precaris? Són suficients les polítiques en matèria de joventut? Qui es preocupa per nosaltres?

Premi: e-book + publicació periòdic d’Ontinyent + 125€ + Lot de llibres

Per tal de garantir l’anonimat a l’hora de la valoració del jurat, els articles hauran de ser entregats en dos sobres diferents: un d’ells contindrà la còpia de l’article signat amb un pseudònim i amb el títol corresponent, mentre que l’altre sobre contindrà les dades del participant: nom complet, telèfon i correu electrònic.
El CLJO també compta amb la col·laboració dels departaments de valencià dels diferents centres de secundària de la localitat, que es faran càrrec de recollir els articles tant de la primera com de la segona categoria de la manera pertinent, per la qual cosa estem molt agraïts.

Pel que fa a la 3a categoria, els articles es lliuraran presencialment a la seu del CLJO ( c/ Joan XXIII 10 baix) o per correu certificat a la mateixa adreça i de la manera que s’ha explicat anteriorment al text. Tots aquells que no siguen entregats d’acord amb les normes no seran valorats pel jurat. En cas d’enviar-ho amb correu certificat, caldrà escriure el pseudònim i/o el títol de l’article en lloc d’escriure el nom complet del concursant.

Per últim, des del CLJO, voldríem agrair tots els col·laboradors que amb la seua contribució fan possible que el concurs d’escriptura es mantinga com una plataforma on donar veu als joves i que se senten valorats.

 


El Casal Jove del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, ha modificat el seu horari per a adaptar-se a les consultes dels i les seues usuàries i així poder donar un millor servici.
Així, l’horari quedaria de la següent forma:
Dilluns i dimecres, de 8.30 a 13 h. I de 15.30 a 19.30 h.
Dimarts de 15.30 a 19.30 h.
Divendres de 15 a 18 h.


·  Programa de Mobilitat Erasmus Màster de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2019/20.
– Beneficiaris:
a) Tenir la nacionalitat d’un deLS estats participants en el programa Erasmus + o de tercers països sempre que s’acredite en aquest últim cas estar en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l’estada.
b) Estar matriculat o matriculada en alguns dels màsters oficials de la Universitat de València que figuren en l’annex 11 de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada Erasmus.
c) No haver gaudit prèviament d’una estada Erasmus que sumada amb la mobilitat que se sol·licita supere els 12 mesos en el mateix cicle d’estudis Màster.
d) No haver obtingut una beca europea pera un màster Erasmus Mundus.
e) Acreditar el coneixement d’idioma d’acord amb el que estableix el punt 3 «Requisit lingüístic» de la present convocatòria.
f) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment de realitzar la sol·licitud.
– Bases Reguladores
Es contenen en l’annex I de la convocatòria i es publiquen en la pàgina web del Servei de Relacions internacionals Cooperació de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint).
– Termini
El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’octubre de 2019, inclòs.

Per a conéixer més informació sobre aquesta convocatòria, cliqueu ací.

· Convocades beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència.
– Objecte i condicions de la concessió
1. Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, dues beques per a realitzar pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència a partir de l’exercici 2019:
a) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en psicologia, a fi de realitzar pràctiques en matèria de promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, de protecció davant del maltractament infantil i de responsabilitat penal de persones menors d’edat.
b) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en enginyeria informàtica a fi de realitzar pràctiques en matèria de gestió informàtica dels procediments administratius i d’explotació de dades estadístiques.
2. La concessió i les condicions de les beques, així com la realització de les pràctiques s’ajustarà a les disposicions de l’Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria d’infància i adolescència, publicades en el DOGV número 8060, de 12 de juny de 2017 (d’ara endavant, Ordre 3/2017).
3. Les persones adjudicatàries de les beques hauran de tindre, a més de la titulació requerida, la resta dels requisits previstos en l’article 2 de l’Ordre 3/2017.
– Documentació a aportar:
1. Juntament amb la sol·licitud únicament s’haurà d’adjuntar el currículum. Les persones seleccionades per a la fase d’entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a realitzar-la.
2. En el currículum s’especificarà: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els restants títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement del valencià aconseguit, d’acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià; el nivell de coneixement d’idiomes oficials de la Unió Europea, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües; així com l’experiència professional i els cursos de formació que tinguen relació amb l’objecte de la beca. Dels mèrits per experiència professional i per cursos de formació, haurà de fer-se constar informació suficient per a determinar la seua relació amb les matèries objecte de la beca. Respecte dels cursos de formació s’especificarà, així mateix, l’organisme oficial o centre reconegut que els ha impartits.
3. Les persones interessades a optar a totes dues beques hauran de presentar una sol·licitud i un currículum diferent per a cadascuna d’aquestes, en el qual els mèrits al·legats s’adequaran, en cada cas, a les matèries objecte de la beca.
– Termini
El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’Octubre, i s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, https//sede.gva.es.

Per a més informació cliqueu ací.

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d’Informàtica i Cartografia.
– Objecte i condicions
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, tres beques per a realitzar pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, amb el perfil professional que s’indica en l’annex I d’aquesta resolució. Les beques professionals són les següents:
+ 1 beca – Modalitat d’Informàtica
+ 2 beques – Modalitat de Cartografia
– Forma i termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a presentar la sol·licitud d’aquesta convocatòria finalitza el pròxim 4 d’octubre. La presentació d’aquesta es pot realitzar de dues formes:
a) Bé per via telemàtica, segons model normalitzat que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), cercant el tràmit de sol·licitud de beques dissenyat a aquest efecte. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.
b) O bé, en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons model normalitzat que consta com a annex II d’aquesta resolució, i que estarà accessible en la pàgina institucional de l’Institut Cartogràfic Valencià (www.icv.gva.es). La presentació per aquesta via haurà de ser avançada mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça convoca_icv@gva.es. En tot cas, aquest correu ha de ser enviat dins del termini establit en la convocatòria per a presentar les sol·licituds.

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, quantia, durada, bases reguladores… consulteu-ho ací.


· Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport 2019.

Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General d’Esport, a València, de les modalitats següents:

– Una beca per a persones amb

la titulació de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, o equivalent, en l’àmbit de la promoció de l’esport per a tots i l’esport en edat escolar, l’organització i gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les escoles de la mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Dret, o equivalent, en l’àmbit de la tramitació de convenis i disposicions de la Direcció General d’Esport, l’organització i la gestió del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i la t

ramitació dels procediments sancionadors, d’inspecció i d’arbitratge en l’esport.

– Una beca per a persones amb titulació tècnica superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, en l’àmbit funcional de les activitats de promoció i suport a la pilota valenciana que establisca la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Arquitectura, o equivalent. Les activitats en les quals es desenvoluparà la beca seran en l’àmbit de la gestió del mapa de l’esport de la Comunitat Valenciana, l’elaboració del pla director d’instal·lacions espo

rtives, les ajudes en matèria d’infraestructures esportives, la supervisió de l’actual xarxa d’infraestructures a la Comunitat Valenciana i la gestió de les inversions en els centres i les instal·lacions esportius adscrits a la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Informació i Documentació, o equivalent, en l’àmbit del tractament documental, l’edició i la publicació de la pàgina web de la Direcció General d’Esport, l’organització i l’arxivament dels expe

dients del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i els expedients administratius de la Direcció General d’Esport.

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria podran presentar una sol·licitud per cada una de les beques, sempre que tinguen la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol

Per a conéixer més inf

ormació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


· Convocatòria de tres beques per a la formació professional arxivística en les Corts Valencianes

Es convoquen tres beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons d

ocumentals d’aquesta institució, d’acord amb les bases aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes en la re

unió de 26 de juny de 2019 i publicades en el BOCV número 11, de 3 de juliol de 2019.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


·

 Convocades Beques de mobilitat destudiants de la Universitat de València a països associats en el marc del programa Erasmus+ KA107, per al curs 2019/20

Per a ser beneficiari i  beneficiaria s’ha de ser estudiant de la Universitat de València i tindre adjudicada una
beca del programa internacional de la Universitat de València per al curs 2019-2020 en la destinació mencionada a l’anex II d’aquesta convocatòria

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juliol

Per a conéixer més informació. així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.


Per a qualsevol dubte respecte a aquestes convocatòries no dubteu en ficar-vos en contacte amb nosaltres, enviant un correu a conselljoventut@gmail.com o telefonant al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32.

 


· Concurs per a la concessió de beques de residència d’estudiants de la Unió Europea, per al curs 2019-2020.

– Destinataris 

Està oberta per a estudiants que formalitzen la matrícula en el curs 2019-2020 en la Universitat de València, en els
estudis de grau, màster oficial i doctorat. La Universitat de València fa pública la convocatòria d’un concurs
per a la concessió de 28 beques de residència per al Col·legi Major Rector Peset i la Residència Universitària Damià Bonet en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centre:
– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la Unió Europea.
– Residència Universitària Damià Bonet: huit beques per a estudiants de la Unió Europea

– Bases 

Les bases íntegres es poden consultar al web: http://www.uv.es/cmrpeset/cas/archivos/Becas UE_19-20_val.pdf.

– Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2019.

Per a més informació entreu ací.


· Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

– Destinataris 

Poden optar a les beques els llicenciats o graduats en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia.

– Requeriments 

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
b) No tindre més de 35 anys.
c) Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia, que aquestes titulacions estiguen expedides o homologades per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització d’aquests estudis.
d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
e) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Termini de presentació

El termini d’aquesta sol·licitud finalitza el 18 de juliol.

Per a conéixer la documentació necessària així com les bases, entreu ací.


· Inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 

– Destinataris

Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional.

– Taxa 

Proves d’accés Música (9665): 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.
Proves d’accés Dansa (9668) : 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.

Pagament per mitjà de model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

– Termini de presentació

El termini de presentació de la segona convocatòria finalitza el 10 de juliol.

Per a conéixer més informació, entreu ací.


· Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport

– Termini de la sol·liciutd

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el pròxim 23 de juliol

Per a conéixer els destinataris, els requisits, així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.


· Convocatòria de places en les residències juvenils de l’IVAJ per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves.

Es convoquen places en les residències juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut, per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

– Joves que cursen estudis conduents a l’obtenció de títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana,
– Joves que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris,

– Joves d’altres nacionalitats diferents de l’espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
– Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d’aquesta convocatòria han de tindre entre 14 anys i 30 anys, les dues edats incloses, en el termini de presentació de la sol·licitud.

Termini de presentac

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 2 de juliol de 2019

Per a més informació en

treu  ací.


· Sol·licitud d’admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2019/2020 (preinscripció)

1. L’alumnat que complisca

els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s’estableix en els acords presents.

2. A l’efecte d’accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d’aquella en la qual hagen superat la prova d’accés.

Termini de presentació

– Des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i

c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat. El dia 5 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

– Des del 17 de juny fins al 8 de juliol de 2019, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l’esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d’estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants. El 8 de juliol acaba el termini a les 14 hores.

Per a més informació ent

reu ací.


· Sol·licitud d’ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2019-2020.

Es convoquen les ajudes i

ndividualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l’alumnat.

Termini de presentac

Terminis ordinaris:
En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8570, de 14 juny 2019, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.

Termini de presentació extraordinari:
En el cas de l’alumnat que s’incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d’acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, podran presentar la sol·licitud d’ajuda, segons l’annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L’alumnat haurà de reunir els requisits generals d’aquesta convocatòria.

Per a més informació entreu ací.


· L’Ajuntament d’Ontinyent convoca les ajudes al transport per alumnat universitari, de formació professional i d’ensenyaments especials.

El termini de sol·licituds comprén entre l’1 al 15 de juliol.

Per a més informació fiqueu-vos en contacte amb el  Departament d’Educació a l’Ajuntament o a la pàgina web www.ontinyent.es