NOVES CONVOCATÒRIES D’AJUDES I BEQUES

· Convocada una beca per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

L’objectiu d’aquesta és,  la concessió d’una beca per a la realització d’estudis de postgrau durant el curs 2019-2020, en la seu de Bruges del Col·legi d’Europa, formació que contribuirà a reforçar la presència de la Comunitat Valenciana a la Unió Europea, en estar directament relacionats amb les dimensions polítiques, jurídiques, econòmiques o internacionals de la integració europea.

La seua duració serà de deu mesos, a comptar des de l’inici delcurs en el Col·legi d’Europa.

La beca se substanciarà mitjançant l’exempció a la persona adjudicatària de part del pagament de l’import corresponent a les despeses de matrícula, allotjament i manutenció, i es compensarà el Col·legi d’Europa d’aquestes despeses, per un total de 25.000 euros, contra justificació de la matriculació i incorporació efectiva de la persona becària en aquest Col·legi. 

El termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 14 de març del 2019.

Per a més informació, consulteu el text del DOGV, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/27/pdf/2019_1906.pdf


· Convocades les Ajudes Ve2 pràctiques en l’estranger – Convocatòria 2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria seran els estudiants i titulats de la Universitat Politècnica de València, d’ara endavant UPV, que realitzen pràctiques formatives de durada de 3 mesos en els terminis descrits en la present convocatòria, que complisquen els requisits exigits en les bases.

La finalitat d’aquesta convocatòria  és atorgar 36 ajudes econòmiques de 1.800 € bruts als estudiants i titulats de la UPV que realitzen pràctiques formatives de durada de 3 mesos en els terminis descrits en la present convocatòria sota el Programa de lliure mobilitat de la UPV, en cas de ser titulat bases disponibles a cas de ser titulat bases disponibles a: http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT/infoweb/siepext/info/908586normalc.html
i sota el Programa de cooperació educativa, en cas de ser estudiant
(procediment i normativa) a: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714612normalc.html

Aquesta convocatòria consta de tres terminis per a presentar les sol·licituds:

– Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la present convocatòria fins al 07.02.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.04.2019 fins al 27.05.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: Des del 08.02.2019 fins 31.03.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.06.2019 fins al 15.07.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: des de l’01.04.2018 fins 05.06.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.09.2019 fins al 14.10.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: Des del 06.06.2019 fins 07.10.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.12.2019 fins al 10.02.2020.

Per a consultar les bases i més informació, entreu en el següent enllaç: http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT/


· Convocades ajudes per a la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de les tesis doctorals per a l’any 2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria són: Els alumnes i les matriculades en la Universitat Politècnica de València en estudis de grau, de màster oficial i els i les alumnes matriculades en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Valencià, que complisquen els requisits exigits en les bases de l’annex I. Bases comunes de les ajudes per a la realització en valencià de TFGTFM i tesis doctorals.

L’objecte d’aquesta convocatòria és reconéixer i premiar la realització en valencià del treball final de grau (TFG), del treball final de màster (TFM) o de tesis doctorals fets per l’alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Hi ha tres modalitats d’ajudes:
1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG fins a un màxim de 300 euros per sol·licitant.
2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials) fins a un màxim de 400 euros per sol·licitant.
3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals fins a un màxim de 1.000 euros per sol·licitant.

El termini per presentar lavostra sol·licitud finalitza el dissabte 9 de maç de 2019.

Si vols conéixer les bases i obtenir més informació d’aquesta convocatòria, entre en el següent enllaç; http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html


· Convocada la 16a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació, curs 2018-2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria poden ser les estudiantes i els estudiants matriculats en alguna de les universitats valencianes durant el curs acadèmic 2018/2019 en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també hi pot participar l’alumnat matriculat el curs 2018/2019 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València. Les persones participants no poden superar els 35 anys a data de 31 de desembre de 2019.

L’objecte de la  present convocatòria és promoure i dinamitzar la creació literària entre l’estudiantat de les universitats valencianes.

Les bases íntegres es poden consultar al web https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/cultura/escriptura-creacio-premis-1286012823444.html i a la Base de dades nacional de subvencions, a través del web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

El termini de presentació de les obres estarà obert entre el 28 de febrer i el 29 d’abril de 2019, ambdos inclosos.


Leave a Reply