NOVES CONVOCATÒRIES D’AJUDES I PREMIS

· Convocat el XVI Concurs Càtedra Blanca de València ETSA-UPV, Símbol de la Identitat d’una Escola.

L’objecte d’aquesta convocatòria és dissenyar una peça en formigó blanc o acolorit que aspire a ser un símbol de la identitat de l’Escola d’Arquitectura de la UPV. Una peça que es constituïsca com a imatge representativa d’aquest col·lectiu i així puga ser emprada en diverses situacions, com ara en cerimònies acadèmiques, lliuraments de premis, trobades entre escoles universitàries, oferint-se com a obsequi commemoratiu.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries així com participar tots els i les alumnes de la Universitat Politècnica de València, matriculats en alguna assignatura de les diferents titulacions de la UPV.

Les bases reguladores les podreu trobar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Càtedra Blanca València, https://www.upv.es/catedrablanca/2019%20XVI%20Concurso%20s%C3%ADmbolo%20ETSA-CAT_BLANCA.pdf

La quantia dels premis d’aquesta convocatòria és:
– Un primer premi de 1.800 euros
– Un segon premi de 900 euros
– Un tercer premi de 500 euros

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 28 de març.


· Convocats els premis 2019 a treballs de final de grau Càtedra Aitex per al curs 2018-2019.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’un premi als alumnes de la Universitat Politècnica de València – UPV, que desenrotllen un treball final de grau (d’ara en avant TFG) temes relacionat amb el sector tèxtil, bé des d’un punt de vista tecnològic, de disseny, de gestió, organització, logística, economia, etc.

Podran participar: alumnes de la UPV que complisquen les condicions següents:
– Estar matriculats en el curs 2018-2019 del TFG de qualsevol de
les titulacions oferides en la Universitat Politècnica de València.
– Defendre el TFG amb anterioritat al 30 de setembre de 2019.
– Realitzar un TFG relacionat amb el sector tèxtil.
– Aprovar el TFG

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les podreu trobar ací, https://catedraaitex.webs.upv.es/

La quantia d’aquests premis és la següent:
1r premi de 2.000 euros
2n premi de 1.000 euros
3er premi de 500 euros.
La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2019.


· Convocades i establertes les bases reguladores del VI Premi d’Igualtat de la Facultat d’Economia

L’objecte d’aquest premi és promoure la igualtat de gènere en les xarxes socials.

Els i les beneficiàries d’aquest premi seran estudiants i estudiantes, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS), adscrits a la Facultat d’Economia durant el curs acadèmic 2018-2019.

Les bases reguladores d’aquest premí, les podeu consultar en el següent enllaç, https://www.uv.es/econdocs/Igualdad/18_19/resolucion_bases_VIpremioigualdad

La quantia s’estableix un primer premi de 300 euros i dos accèssits de 100 euros. El premi podrà declarar-se desert

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 de març de 2019.


Deixa un comentari