NOVES CONVOCATÒRIES D’AJUDES

· Convocatòria de places en les residències juvenils de l’IVAJ per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves.

Es convoquen places en les residències juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut, per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

– Joves que cursen estudis conduents a l’obtenció de títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana,
– Joves que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris,

– Joves d’altres nacionalitats diferents de l’espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
– Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d’aquesta convocatòria han de tindre entre 14 anys i 30 anys, les dues edats incloses, en el termini de presentació de la sol·licitud.

Termini de presentac

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 2 de juliol de 2019

Per a més informació en

treu  ací.


· Sol·licitud d’admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2019/2020 (preinscripció)

1. L’alumnat que complisca

els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s’estableix en els acords presents.

2. A l’efecte d’accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d’aquella en la qual hagen superat la prova d’accés.

Termini de presentació

– Des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i

c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat. El dia 5 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

– Des del 17 de juny fins al 8 de juliol de 2019, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l’esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d’estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants. El 8 de juliol acaba el termini a les 14 hores.

Per a més informació ent

reu ací.


· Sol·licitud d’ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2019-2020.

Es convoquen les ajudes i

ndividualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l’alumnat.

Termini de presentac

Terminis ordinaris:
En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8570, de 14 juny 2019, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre educatiu.

Termini de presentació extraordinari:
En el cas de l’alumnat que s’incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d’acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, podran presentar la sol·licitud d’ajuda, segons l’annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L’alumnat haurà de reunir els requisits generals d’aquesta convocatòria.

Per a més informació entreu ací.


· L’Ajuntament d’Ontinyent convoca les ajudes al transport per alumnat universitari, de formació professional i d’ensenyaments especials.

El termini de sol·licituds comprén entre l’1 al 15 de juliol.

Per a més informació fiqueu-vos en contacte amb el  Departament d’Educació a l’Ajuntament o a la pàgina web www.ontinyent.es

 


Leave a Reply