NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES, AJUDES I INSCRIPCIONS

· Concurs per a la concessió de beques de residència d’estudiants de la Unió Europea, per al curs 2019-2020.

– Destinataris 

Està oberta per a estudiants que formalitzen la matrícula en el curs 2019-2020 en la Universitat de València, en els
estudis de grau, màster oficial i doctorat. La Universitat de València fa pública la convocatòria d’un concurs
per a la concessió de 28 beques de residència per al Col·legi Major Rector Peset i la Residència Universitària Damià Bonet en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centre:
– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la Unió Europea.
– Residència Universitària Damià Bonet: huit beques per a estudiants de la Unió Europea

– Bases 

Les bases íntegres es poden consultar al web: http://www.uv.es/cmrpeset/cas/archivos/Becas UE_19-20_val.pdf.

– Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2019.

Per a més informació entreu ací.


· Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

– Destinataris 

Poden optar a les beques els llicenciats o graduats en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia.

– Requeriments 

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
b) No tindre més de 35 anys.
c) Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia, que aquestes titulacions estiguen expedides o homologades per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització d’aquests estudis.
d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
e) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Termini de presentació

El termini d’aquesta sol·licitud finalitza el 18 de juliol.

Per a conéixer la documentació necessària així com les bases, entreu ací.


· Inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 

– Destinataris

Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional.

– Taxa 

Proves d’accés Música (9665): 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.
Proves d’accés Dansa (9668) : 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s’opte.

Pagament per mitjà de model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

– Termini de presentació

El termini de presentació de la segona convocatòria finalitza el 10 de juliol.

Per a conéixer més informació, entreu ací.


· Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport

– Termini de la sol·liciutd

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el pròxim 23 de juliol

Per a conéixer els destinataris, els requisits, així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.


Deixa un comentari