NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES, AJUDES I PRÀCTIQUES

· CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ, EN EL MARC DEL PROGRAMA “LA DIPU ET BECA” 2019 . MODALITAT ESTUDIANTS

Les beques, objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que reunisquen els següents requisits abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1. Tindre veïnat administrativa en algun municipi de la província de València.
2. Tindre 18 anys complits.
3. Estar cursant algun dels següents ensenyaments oficials que es relacionen a l’annex I de la present convocatòria en el curs 2018/2019.
4. No trobar-se immers/a en cap de les circumstàncies recollides als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, el que acreditarà mitjançant declaració responsable.
6. No estar gaudint d’altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el pròxim 14 de juny.

Les sol·licituds, presentades en el model d’instància que s’inclou com annex II, es presentaran per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Ontinyent o, presencialment, al registre general d’aquest Ajuntament.

Per a més informació d’aquesta convocatòria entreu en, http://www.ontinyent.es/va/page/dipu-et-beca-2019


· Es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

Es convoquen 15 beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.
Les persones beneficiàries de les beques realitzaran les seues pràctiques en:
A) Alacant:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat d’Alacant (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial d’Alacant (1 beca)
B) Castelló de la Plana:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat de Castelló (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial de Castelló (1 beca)
C) Orihuela:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat d’Orihuela (1 beca)
‒ Arxiu Històric Provincial d’Orihuela (1 beca)
D) València:
‒ Biblioteca Pública de l’Estat de València (1 beca)
‒ Arxiu del Regne de València (1 beca)
‒ Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (2 beques)
‒ Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni (5 beques)
En les sol·licituds, els aspirants han d’optar per sol·licitar només un apartat: A Alacant, B Castelló de la Plana, C Orihuela o D València

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 21 de juny de 2019.

Per a conéixer les bases d’aquesta convocatòria, així com la documentació a aportar, entre altra documentació, entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/31/pdf/2019_5561.pdf


· Es convoquen sis beques per a ajuda a la matrícula en la 6a edició del Màster en Tecnologia de Materials Polimèrics i Compòsits, de la càtedra AIMPLAS

Podran participar alumnes matriculats en la 6a Ed del Màster de Tecnologia de Materials Polimèrics i Compòsits, títol propi de la UPV, que siguen titulats de qualsevol de les Universitats Publiques del País Valencià en àmbits de l’enginyeria industrial, mecànica o química i que es troben en situació de desocupació acreditada.

S’establixen sis ajudes, cada una d’elles està dotada amb una quantitat de 2.850EUR. Aquesta quantitat és la corresponent a la quantia reduïda de la matrícula per a titulats de la UPV en l’esmentat màster (títol propi UPV).

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 30 de setembre de 2019.

Per a conéixer les bases, així com més informació d’aquesta convocatòria entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/31/pdf/2019_5549.pdf


· Convocatòria del programa de mobilitat Erasmus Pràctiques de la Universitat de València per al curs acadèmic 2019/2020

Requisits generals:
a) Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants al programa Erasmus+ o de tercers països sempre que s’acredite -en aquest últim cas– estar en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la pràctica.
b) No haver realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus –estudis o pràctiques– que, sumades al nombre de mesos previstos de l’estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), superen el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia i Farmàcia).

Dintre d’aquesta convocatòria hi ha dos tipus de modalitats, A (Pràctiques curriculars) i B (pràctiques per a acabats
titulats) amb requisits específics per a cadascuna, que podeu consultar en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5681.pdf

La quantia de la beca serà de 300, 350 o 400 euros mensuals, depenent del país on es realitze la pràctica. Es finançaran un màxim de 4 mesos. A més, els estudiants d’entorns desafavorits rebran una ajuda addicional de 100 euros al mes. El número total de beques estarà supeditat a l’adjudicació de mobilitats que la Unión Europea concedisca a la Universitat de València per al programa Erasmus+ en la convocatòria 2019.

Per a conéixer més informació al voltant d’aquesta convocatòria entreu en https://www.uv.es/uvweb/empresa/ca/practiques-empresa/practiques-curriculars/erasmus-practiques-1285853404143.html


· Beques per al perfeccionament de joves músics fins a un mes de duració durant l’any 2019 i fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2019-2020.

La finalitat d’aquestes és convocar la concessió de beques per al perfeccionament de jovesmúsics, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, en les modalitats següents:
A) Fins a un mes de duració durant l’any 2019: des de l’1 de gener fins al 30 de novembre.
B) Fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2019-2020.
Les dues amb la finalitat de fomentar, en l’àmbit competencial de la Generalitat, la cultura musical i, més en concret, l’assistència a cursos de perfeccionament tècnic i artístic dels joves músics valencians,  a fi de contribuir a la millora de la seua formació tècnica i musical.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol.

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, entreu en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5653.pdf


 


Leave a Reply