NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES, AJUDES I PRÀCTIQUES

· Bases reguladores de la convocatòria d’ajudes Drac Estiu 2019, per a estudiantes i estudiants de la Universitat Politècnica de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d’universitat.

Beneficiaris/Beneficiaries
Podran participar els estudiants de grau, màster i doctorat matriculats en titulacions oficials de la Universitat Politècnica de València durant el curs 2018-2019.
Els estudiants de Grau hauran de tindre un mínim de 45 crèdits aprovats al final del termini de sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins l’1 de juny de 2019.

Per a conéixer més informació, així com les bases reguladores entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/21/pdf/2019_5125.pdf


· Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenvolupament en la Direcció General de Cooperació i Solidaritat.

Beneficiaris/Beneficiaries

Podran optar a l’obtenció d’una de les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones sol·licitants que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els requisits establits en la convocatòria.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitt Valenciana (DOGV núm. 8555, de 24.05.2019).

Data d’inici: 25/05/2019
Data de fi: 13/06/2019

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/21/pdf/2019_5125.pdf


· Convocatòria per a la realització de proves dirigides a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Beneficiaris/Beneficiaries

Podran participar les persones que reunisquen algun dels requisits que s’estableixen en aquesta convocatòria:
1. Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
2. Estar inclòs en una borsa de treball docent.
3. Les persones que no reunisquen els requisits anteriors, però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d’ingrés en els diversos cossos docents.

Els requisits s’han de complir abans de la finalització del termini d’inscripció.

Termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de maig al 9 de juny de 2019, els dos inclosos.

2. Només es considerarà la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.

3. Qualsevol informació omesa per la pe

rsona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l’efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17602


· Es convoquen quatre beques d’i

niciació a la investigació a càrrec del projecte «técnicas de imagen en tejidos biológicos mediante luz estructurada y detección integrada» 

Beneficiaris/Beneficiaries

Estudiantat matriculat en el curs acadè

mic 2018/2019 en el Grau de Física, que haja superat almenys el 50 % dels crèdits de la titulació. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb permís de residència o d’estudis a Espanya i la documentació identificativa en vigor, en el moment de la incorporació a la beca.

Termini de presentació

El termini de presentació finalitza el pròxim 3 de juny

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/24/pdf/2019_5218.pdf

Convocatòries pròximes a tancament de termini

· Convocatòria de 12 beques per a la realització de pràctiques professionals, en matèria de protocol en el Gabinet del president, de la Presidència de la Generalitat i en les conselleries o organismes dependents, durant l’exercici 2019 i 2020

Beneficiaris/Beneficiaries

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 de maig

Per a conéixer més informació, així com els requisits entreu en, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18525

 


Leave a Reply