NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES I AJUDES

·  Programa de Mobilitat Erasmus Màster de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2019/20.
– Beneficiaris:
a) Tenir la nacionalitat d’un deLS estats participants en el programa Erasmus + o de tercers països sempre que s’acredite en aquest últim cas estar en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l’estada.
b) Estar matriculat o matriculada en alguns dels màsters oficials de la Universitat de València que figuren en l’annex 11 de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada Erasmus.
c) No haver gaudit prèviament d’una estada Erasmus que sumada amb la mobilitat que se sol·licita supere els 12 mesos en el mateix cicle d’estudis Màster.
d) No haver obtingut una beca europea pera un màster Erasmus Mundus.
e) Acreditar el coneixement d’idioma d’acord amb el que estableix el punt 3 «Requisit lingüístic» de la present convocatòria.
f) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment de realitzar la sol·licitud.
– Bases Reguladores
Es contenen en l’annex I de la convocatòria i es publiquen en la pàgina web del Servei de Relacions internacionals Cooperació de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint).
– Termini
El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’octubre de 2019, inclòs.

Per a conéixer més informació sobre aquesta convocatòria, cliqueu ací.

· Convocades beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència.
– Objecte i condicions de la concessió
1. Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, dues beques per a realitzar pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència a partir de l’exercici 2019:
a) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en psicologia, a fi de realitzar pràctiques en matèria de promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, de protecció davant del maltractament infantil i de responsabilitat penal de persones menors d’edat.
b) Una beca per a una persona llicenciada o graduada en enginyeria informàtica a fi de realitzar pràctiques en matèria de gestió informàtica dels procediments administratius i d’explotació de dades estadístiques.
2. La concessió i les condicions de les beques, així com la realització de les pràctiques s’ajustarà a les disposicions de l’Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria d’infància i adolescència, publicades en el DOGV número 8060, de 12 de juny de 2017 (d’ara endavant, Ordre 3/2017).
3. Les persones adjudicatàries de les beques hauran de tindre, a més de la titulació requerida, la resta dels requisits previstos en l’article 2 de l’Ordre 3/2017.
– Documentació a aportar:
1. Juntament amb la sol·licitud únicament s’haurà d’adjuntar el currículum. Les persones seleccionades per a la fase d’entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a realitzar-la.
2. En el currículum s’especificarà: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els restants títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement del valencià aconseguit, d’acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià; el nivell de coneixement d’idiomes oficials de la Unió Europea, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües; així com l’experiència professional i els cursos de formació que tinguen relació amb l’objecte de la beca. Dels mèrits per experiència professional i per cursos de formació, haurà de fer-se constar informació suficient per a determinar la seua relació amb les matèries objecte de la beca. Respecte dels cursos de formació s’especificarà, així mateix, l’organisme oficial o centre reconegut que els ha impartits.
3. Les persones interessades a optar a totes dues beques hauran de presentar una sol·licitud i un currículum diferent per a cadascuna d’aquestes, en el qual els mèrits al·legats s’adequaran, en cada cas, a les matèries objecte de la beca.
– Termini
El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 4 d’Octubre, i s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, https//sede.gva.es.

Per a més informació cliqueu ací.

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, en les matèries d’Informàtica i Cartografia.
– Objecte i condicions
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, tres beques per a realitzar pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, amb el perfil professional que s’indica en l’annex I d’aquesta resolució. Les beques professionals són les següents:
+ 1 beca – Modalitat d’Informàtica
+ 2 beques – Modalitat de Cartografia
– Forma i termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a presentar la sol·licitud d’aquesta convocatòria finalitza el pròxim 4 d’octubre. La presentació d’aquesta es pot realitzar de dues formes:
a) Bé per via telemàtica, segons model normalitzat que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), cercant el tràmit de sol·licitud de beques dissenyat a aquest efecte. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.
b) O bé, en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons model normalitzat que consta com a annex II d’aquesta resolució, i que estarà accessible en la pàgina institucional de l’Institut Cartogràfic Valencià (www.icv.gva.es). La presentació per aquesta via haurà de ser avançada mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça convoca_icv@gva.es. En tot cas, aquest correu ha de ser enviat dins del termini establit en la convocatòria per a presentar les sol·licituds.

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, quantia, durada, bases reguladores… consulteu-ho ací.


Leave a Reply