NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES

· Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, per a joves amb titulacions oficials de llicenciat/ada universitari/ària o grau en les especialitats següents: 1 beca, llicenciatura o grau en Dret; 1 beca, llicenciatura o grau en Economia; i 1 beca, llicenciatura o grau en Psicologia. Les tres beques es desenvoluparan en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius.

Aquest tràmit el podran sol·licitar els i les titulades en universitàries superiors en Dret, Economia i Psicologia.

La quantia de cadascuna de les beques que es concedisquen en el marc d’aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.064,49 euros bruts mensuals.

El termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 20 de març de 2019.

Aquest tràmit es realitzarà telemàticament, https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20114

Per a més informació, heu d’entrar en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=9TS6cBJX3JKpn17Qj2rvpNC9JZnq1N6dG0H4p5kwMkCmhS4b4dnQ!130173709!1551976727258?id_proc=20114#p_3


· Convocatòria tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la Direcció General amb competències en matèria de salut pública i centres dependents de la mateixa per als exercicis 2019 i 2020.

L’objectiu d’aquest tràmit és convocar la concessió de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents de la mateixa per als exercicis 2019 i 2020, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones, amb els següents perfils professionals segons centre de realització de les pràctiques professionals per cada àrea funcional i activitat.

Cadascuna de les beques, estarà dotada amb 1.064,49 € bruts mensuals. Sobre aquest import haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social.

Per a realitzar el tràmit, heu d’accedir mitjançant, https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20010

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 22 de març de 2019.
Per a conéixer més informació, així com els requisits i la documentació necessària, consulteu en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20010#p_3


· Convocades i establertes les bases reguladores de les ajudes Drac Formació Avançada 2019 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d’Universitats.  

La Xarxa Vives d’universitats desenvolupa el programa Drac, que impulsa l’intercanvi d’estudiantes i estudiants entre les universitats que la integren.

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes les estudiantes i els estudiants matriculats a centres propis de la Universitat de València que cursen estudis de màster oficial universitari i de doctorat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajudes econòmiques per a promoure la mobilitat dels estudiants
de doctorat i de màster oficial universitari en relació amb les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca a altres universitats de la Xarxa.

El termini de presentació de la sol·licitud  finalitza el:

· 15 de maig de 2019,

· el 15 de setembre de 2019 i

· 15 de gener de 2020.

Per a conéixer les bases d’aquesta convocatòria i tindre més informació entreu en, https://www.uv.es/uvweb/servicio-informacion-dinamizacion-sedi/es/ayudas/movilidad/drac-1286008353434.html


· Convocatòria de Poliniza Dos 2019 (trobada d’art urbà), de l’Àrea d’Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València – UPV.

La convocatòria està oberta a tots els artistes, majors d’edat, interessats a participar-hi de manera individual o col·lectiva.

L’Àrea d’Activitats Culturals del Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport de la Universitat Politècnica de València organitza, dins del programa d’activitats de Poliniza Dos 2019 (Trobada d’Art Urbà), una trobada d’intervencions artístiques al campus, bé de caràcter mural sobre un suport arquitectònic i que es relaciona plàsticament i simbòlicament amb el seu entorn urbà, bé com a intervencions efímeres en l’espai.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 21 de març de 2019

Per a més informació, i per conéixer les bases reguladores, entreu en, http://www.upv.es/poliniza/


· Es convoca el VI Concurs de Fotografia Instantànies de cooperació, per a la participació de la comunitat universitària en l’exposició de fotografies que reflecteixen la vida i les desigualtats socials als països del sud.

L’objectiu d’aquest concurs és difondre, promoure i reconéixer la participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament. Les fotografies abordaran directament la temàtica del concurs des de dues modalitats:

  • Projecte. Les fotografies estaran vinculades a projectes que fomenten el desenvolupament humà sostenible, l’educació per al desenvolupament o la participació social.
  • Realitat. Les fotografies mostraran diversos aspectes de les realitats
    i la vida quotidiana dels llocs on es desenvolupen aquests projectes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de març de 2019 a les 14.00h.

Per a conéixer més informació així com les bases reguladores, entreu a, http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/991654normalv.htmlDeixa un comentari