NOVES CONVOCATÒRIES DE PROVES OFICIALS

· Sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtenir directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l’any 2019.

Taxes

No es requereix pagament de taxes.

Quan s’ha de sol·licitar?

– 2a convocatòria: del 4 de març de 2019 al 5 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Per a més informació al voltant d’aquest tràmit entreu en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638


· Prova d’accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior o equivalents a efectes acadèmics. 

On s’ha d’anar?

 • Presencial

  Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova als centres d’Educació Secundària on hagen dut a terme els estudis.

  Els centres remetran les sol·licituds de realització de les proves a la universitat a la qual estiguen adscrits els alumnes.

 • Què s’ha de presentar?– Sol·licitud de realització de les proves.
  – Pagament de les taxes.
 • Com sol·licitar-ho?Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en el DOGV.
  b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant dels jutjats del contenciós administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació en el DOGV.

Per a més informació entreu en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=8jG7c2vPgdYnbD8HpTlm00JHQm1vQfJjTL5CpFHRMs25NL5J1g11!-1799106242!1551803119946?id_proc=264


Leave a Reply