NOVES CONVOCATÒRIES OFICIALS

· Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés als Cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2019-2020

Termini de presentació

Convocatòria ordinària:

– Inscripció a la prova general: del 17 de maig al 28 de maig de 2019
– Inscripció a la prova específica: del 17 de maig al 06 de juny de 2019

Convocatòria extraordinària:

– Inscripció a la prova general: del 26 de juny al 02 de juliol de 2019
– Inscripció a la prova específica: del 2 de setembre al 5 de setembre de 2019

Per a conéixer més informació, així com els requisits acadèmics, les taxes i la documentació necessària entreu en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2098


· Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. 
Interessats/Sol·licitants
Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.
Requeriments
Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019.

Taxes

Taxes:
Ordinària: 6,42 euros
Família Nombrosa/Monoparental General: 3,21 euros
Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
– Ordinària: 3,21 euros
– Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
– Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Termini de presentació

La inscripció es realitzarà del 23 d’abril al 10 de maig de 2019

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909


· Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Interessats/Sol·licitants

Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d’una prova.

Requeriments

Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019.
Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

Taxes

Taxes:
Ordinària: 9,64 euros
Família Nombrosa/Monoparental General: 4,82 euros
Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
– Ordinaria: 4,82 euros
– Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
– Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

Termini de presentació

La inscripció es realitzarà del 23 d’abril al 10 de maig de 2019

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836


· Sol·licitud d’inscripció per a la realització de les proves d’accés a les ensenyances artístiques superiors. Prova específica (Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).

Requeriments

Estar en possessió del títol de Batxillerat o

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o

Persones que, sense reunir els requisits indicats anteriorment, hagen superat una prova de maduresa (art. 69.5 LOE).

axes

Taxes 2019: Model 9778

52,52 euros per a les proves d’accés a Títols Superiors d’Ensenyances Artístiques.

72,82 euros per a les proves d’accés a Títols de Màster en Ensenyances Artístiques.

Termini de presentació

Terminis d’inscripció convocatòries 2019 proves específiques d’accés:

La inscripció a les proves específiques d’accés es realitzarà, segons el termini establit per cada centre, en l’horari habitual de Secretaria del mateix centre docent a què es desitge accedir.

Per a conéixer més informació, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15968


Deixa un comentari