Obert el termini d’inscripcions per a la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

Podem trobar dues modalitats dintre d’aquesta convocatòria, per a l’alumnat matriculat en les Escoles Oficials d’Idiomes, EOI, del País Valencià i per a tot aquell alumnat lliure que vulga fer aquesta prova, és a dir, que no estiga matriculat a cap EOI.

Per a l’alumnat matriculat en qualsevol EOI del País Valencià:

L’objecte del tràmit és la inscripció de l’alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l’obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Alumnat oficial de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Requeriments

1. Per a inscriure’s en la prova de certificació dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l’any natural en què es realitza la prova.

2. Alumne matriculat en el present curs en una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana:

a) Haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica.

b) No podrà presentar-se a la prova de certificació en qualitat d’alumne no matriculat, en cap altra escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana en el mateix idioma o idiomes en què ja està matriculat com a alumne oficial.

c) En cas que l’alumne haja presentat renúncia a la seua matrícula oficial en un idioma o idiomes i esta haja sigut acceptada, podrà matricular-se en la prova de certificació d’aquest idioma o idiomes en qualsevol escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana com a alumne no matriculat (lliure) en el període corresponent a aquests.

d) L’alumnat matriculat en cursos no conduents a la prova de certificació, podrà presentar-se a la prova, del mateix idioma que curse, prèvia renúncia condicionada a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació, i podrà continuar assistint a les classes presencials del grup en què es va matricular en el curs vigent, i fins a la finalització de la docència (segons el calendari escolar). En cas de no aprovar, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de la prova de certificació només de les destreses no superades.
El mateix criteri s’aplicarà a l’alumnat que, matriculat en l’últim curs dels nivells en què resulta necessària la superació de la prova de certificació, desitge presentar-s’hi en un nivell superior diferent del matriculat.

Termini de presentació

El termini de matriculació dels alumnes oficiales: serà des de les 09:00 h del dia 11 de febrer a les 15:00 h del dia 25 de febrer de 2019. (DOGV núm 8482 de 08/02/2019)

El termini de matriculació dels alumnes de That’s English: serà des de les 09:00 h del dia 20 de maig a les 15:00 h del dia 21 de maig de 2019.

          Presencial

Per a l’alumnat que s’inscriga de forma lliure:

L’objectiu del tràmit és la matriculació per a la prova de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l’obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells, A2, B1, B2, C1 i C2, que recull el Marc Europeu Comú de Referència .

Qui pot sol·licitar-ho?

Requeriments

1. Per a matricular-se en la prova de certificació dels diferents nivells, A2, B1, B2, C1 i C2, del Marc europeu comú de referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l’any natural en què es faça la prova.

2. La matriculació en la prova de certificació no exigeix haver cursat ensenyaments previs en les escoles oficials d’idiomes.

3. Per a l’alumnat no matriculat (lliure) durant aquest curs en cap escola oficial de la Comunitat Valenciana:

a) Ha de fer la matriculació exclusivament per via telemàtica i ha de presentar necessàriament en la Secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes el justificant de pagament bancari juntament amb la documentació sol·licitada perquè, així, quede formalitzada la matrícula. La matriculació i el pagament s’han de fer entre els dies 11 de febrer i 25 de febrer de 2019.

b) Aquest alumnat pot ser reubicat per a dur a terme la prova de certificació a una altra seu diferent de la sol·licitada en funció dels recursos humans i de la capacitat, atenent els criteris següents:
– Província de residència a la Comunitat Valenciana.
– Més proximitat a la seu sol·licitada.
– Província sol·licitada.

4. Alumnat estranger:
En la disposició final primera de l’Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV: 25/09/2013) s’estableix que, per a matricular-se en la prova de certificació, “els ciutadans de qualsevol nacionalitat es poden matricular en un idioma estranger diferent de l’oficial del país en què van cursar l’escolarització obligatòria”.
Si hi ha convergència entre la llengua pròpia del país del qual és nacional i la llengua del país en què volen examinar-se, han d’aportar un certificat oficial, o a falta d’això, una declaració jurada en què s’acredite la llengua en què van cursar l’escolarització obligatòria.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

MATRÍCULA TELEMÀTICA:
El període de matriculació d’aquest alumnat comprendrà des de les 09.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer de 2019. (DOGV núm. 8482 de 08/02/2019).

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PRESENCIAL:
El lliurament de documentació es realitzarà en les secretaries de les Escoles Oficials d’Idiomes des del dia 12 de febrer fins al dia 8 de març.

Per a més informació, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540


Deixa un comentari