Política de privacitat

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT amb CIF nº G-46984381 i amb domicili social en C/Jaume I el Conqueridor, 13, baix, 46870, ONTINYENT, València, és titular del website www.joventutontinyent.com (d’ara endavant el “Website”).

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, li informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT seran tractades per aquest, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades en el fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat del CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT, el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb l’establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tinga accés.

e) CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT no emprarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè pose a la seua disposició per prestar serveis a tercers diferents als referits en l’apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establert en la present Política de Privadesa.

g) L’usuari pot, a tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seues dades personals així com el de revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT correu electrònic a conselljoventut@gmail.com, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar-se còpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això, pusle el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

Deixa un comentari